Avantatges

 Els avantatges dels Fondtesoro són, en primer lloc, els mateixos que els dels fons d´inversió:

1.  Permeten a l´inversor gaudir d´una gestió professionalitzada dels seus estalvis i diversificar la seva inversió

Encara que l'inversor també pot diversificar comprant una gran quantitat  de Valores del Tesoro diferents, això li suposaria un cost considerable i una gestió més complicada. Nogensmenys, els Fondtesoro li permeten, invertint fins i tot una quantitat relativament reduïda, adquirir una participació en tots els  Valores del Tesoro que els Fondtesoro tinguin en la seva cartera, així com en altres valors de renda fixa privada i renda variable.
Això pot beneficiar l'inversor per dues vies:

 • Davant de Bons i Obligacions, una cartera ben diversificada acostuma a presentar un valor de mercat menys sensible a variacions del tipus d’interès que els Bons i Obligacions individuals.
   
 • Davant de Lletres, hi ha un segon avantatge: mentre que per adquirir una Lletra cal disposar d’un import d’uns 1.000 euros, per adquirir una participació en un Fondtesoro només calen 300,00 € o menys.
   
 • A més, els Fondtesoro PLUS permeten conjugar els avantatges del deute públic amb els de la renda variable..

2.  Els avantatges fiscals dels fons d´inversió

Els FondTesoros generen guanys o pèrdues patrimonials en el moment en què es transmetin o reemborsin les participacions. La part dels guanys patrimonials generada amb anterioritat al 20 de gener de 2006 i derivada de participacions adquirides abans del 31 de desembre de 1994 es reduirà un 14,28% per cada any de permanència que excedeixi de dos (1). A aquest efecte, el nombre d'anys de permanència serà el comprès entre la data d'adquisició de les participacions i el 31 de desembre de 1996, arrodonit per excés. 

El guany patrimonial tributarà al tipus de gravamen de la renda de l'estalvi 19% fins als 6.000 €. El tram de la base liquidable entre 6.000 € i 50.000 € tributa al 21% i el tram que excedeix de 50.000 € tributa al 23% i està subjecte a retenció del 19% a compte de l'impost.

A aquests avantatges, propis dels fons d’inversió en general, s’hi uneixen les pròpies dels Valors del Tresor: la millor combinació de seguretat i rendibilitat (vegeu avantatges dels Valors del Tresor).

Això no obstant, també s’han de tenir en compte alguns aspectes de la inversió a Fondtesoro, que són comuns als de qualsevol fons d’inversió. Davant de l’alternativa d’invertir directament en Valors del Tresor, es podrien mencionar dos possibles desavantatges:

-  Les comissions solen ser superiors a les que cobraria una entitat gestora per mantenir Valors del Tesoro per compte de l'inversor (tot i que a canvi l'inversor obté els beneficis de diversificar la seva inversió).

-  Els Fondtesoro reflecteixen en el seu valor liquidatiu les variacions dels preus al mercat, per la qual cosa el seu valor liquidatiu pot augmentar o disminuir diàriament. Així, davant de l'alternativa d'adquirir directament Valors del Tesoro i mantenir-los fins al venciment, la situació seria la següent:

 • Enfront de Bonos i Obligaciones, una cartera ben diversificada sol presentar un valor de mercat menys sensible a variacions del tipus d'interès que els Bonos i Obligaciones individuals.
   
 • A través d'un Fondtesoro, l'inversor adquireix a preus de mercat una participació en la cartera del fons; quan desitja que la seva participació sigui reemborsada, l'import que se li retorna és el valor de mercat de la participació, és a dir, el seu percentatge de participació en el fons multiplicat pel valor de mercat de la cartera de valors del fons. En reemborsar a preu de mercat assumeix el risc que, segons l'evolució dels tipus d'interès, el preu de mercat de venda sigui inferior al de compra i, per tant, pot experimentar una pèrdua en la seva inversió o, per contra, pot igualment passar que el preu de mercat en el moment de la venda sigui superior al de la compra, cas en què obtindrà una rendibilitat positiva. Aquesta rendibilitat és superior en els fons a llarg termini davant dels de curt termini.



1) La reducció està limitada a la part dels guanys que corresponguin a elements patrimonials als quals se'ls hagués d'aplicar els coeficients d'abatiment, transmesos des de l'1 de gener de 2015 i amb un valor de transmissió conjunt que no excedeixi de 400.000 euros.