Skip to main content

Modalitats

Des de 1990, data en què apareixen els fons d’inversió en valors del Tresor – Fondtesoro–, han existit dos tipus de Fondtesoro: els Fondtesoro FIM i els Fondtesoro FIAMM. Aquestes modalitats de Fondtesoro invertien gairebé exclusivament (el 90%) en els diferents valors emesos pel Tresor.

A partir de juny de 1999, es van crear tres modalitats noves de Fondtesoro: els Fondtesoro Renda FIM, Renda FIAMM i els Fondtesoro Plus FIM, en les quals es van ampliar les possibilitats d’inversió en valors diferents als Valors del Tresor, la qual cosa va permetre la inversió fins a un percentatge determinat de la seva cartera, en valors de renda variable i de renda fixa privada que gaudeixen d’una qualitat creditícia adequada.

A finals de 2006 s’han fet una sèrie de modificacions als Fondtesoro:

  • Es redueixen els cinc tipus de convenis a només tres: FONDTESORO llarg termini FI (que engloben els Fondtesoro FIM i Rendes FIM), FONDTESORO curt termini FI (antics Fondtesoro FIAMM i Renda FIAMM) i FONDTESORO PLUS FI, la qual cosa facilita la comprensió per part de l’inversor i com a conseqüència, és més transparent.
     
  • Es dóna més llibertat als gestors d’aquest tipus de fons respecte de la seva política d’inversió, a més d’una rebaixa de les comissions màximes a aplicar en línia amb les tendències de mercat.( Vegeu comissions).
     
  • Es permet als Fondtesoro crear compartiments de fons o l’admissió de diverses classes de participacions en el mateix fons.

A finals de 2008 s'han ampliat les possibilitats d'inversió dels Fondtesoro permetent-los invertir en els bons emesos pels “FTVPO” que comptin amb l'aval de l'ICO.

A la fi de 2012, a més de la inversió en els “FTVPO”, es permet als Fondtesoro invertir en les emissions del Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria (FROB), en les emissions del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), en el deute emès directament per l'ICO i en els crèdits del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) quan es converteixin en bons.

D'aquesta manera, actualment, els Fondtesoro es poden beneficiar d'una varietat més àmplia d'actius en què invertir el seu patrimoni, la qual cosa els permet diversificar la seva cartera i potenciar-ne la rendibilitat sense afectar cap de les seves característiques principals, és a dir, mantenint l’alt nivell de liquiditat i de seguretat.

El fons podrà actuar en mercats a termini o d'instruments financers derivats. Aquests últims podran ser utilitzats com a instruments de cobertura, com a mecanisme per a una gestió òptima de la cartera o encaminada a la consecució d'un objectiu concret de rendibilitat.

La diferència principal entre les diverses modalitats de fons és la política d’inversió que han de seguir:

  • 1.- "Fondtesoro a largo plazo, FI"
  • 2.- “Fondtesoro a corto plazo, FI”

El fullet dels Fondtesoro a llarg termini o a curt termini exigeix que el 70% del patrimoni del fons estigui invertit en Deuda del Estado en euros, en qualsevol de les seves modalitats: Bonos y Obligaciones del Estado, Letras del Tesoro, operacions amb pacte de recompra sobre Valores del Tesoro, títols emesos per FTPymes avalats per l'Estat i/o bons emesos pels FTVPO que comptin amb l'aval de l'ICO. Aquests dos últims fins a un màxim del 20% del patrimoni del Fons.

Així mateix, el Fons podrà invertir un màxim del 30% de la seva exposició total en altres valors de renda fixa, diferents de Deuda del Estado, negociats en un mercat regulat i que comptin amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació creditícia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari que compleixin aquest requisit, tots ells denominats en euros.

La inversió mínima inicial per entrar no pot superar els 300 €. El partícip pot liquidar la seva inversió (exigir el reembors de les participacions) en qualsevol moment; quan s’avisa la Societat Gestora, aquesta haurà de reemborsar l’import corresponent al partícip en un termini màxim de 72 hores.

El fons podrà actuar en mercats a termini o d'instruments financers derivats. Aquests últims podran ser utilitzats com a instruments de cobertura, com a mecanisme per a una gestió òptima de la cartera o encaminada a la consecució d'un objectiu concret de rendibilitat.

El que diferencia els Fondtesoro a llarg termini FI dels de curt termini FI és la durada objecte de la seva cartera. Així en els Fondtesoro a llarg termini FI serà superior a dotze mesos mentre que en els Fondtesoro a curt termini FI no pot superar els dotze mesos.

"Fondtesoro Plus, FI"

Ha d'invertir el 70% del patrimoni en Deuda del Estado en euros, en qualsevol de les seves modalitats: Bonos y Obligaciones del Estado, Letras del Tesoro o operacions amb pacte de recompra sobre Valores del Tesoro. Dins d'aquest percentatge també es pot invertit en títols emesos per FTPymes avalats per l'Estat i/o en bons emesos pels FTVPO que comptin amb l'aval de l'ICO i/o en emissions del “FROB” i/o en emissions del “FADE” i/o en deute emès directament per l'ICO en euros i/o en crèdits del Fons per a finançar el pagament a proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30% del patrimoni del fons.

Així mateix, el Fons podrà invertir un màxim del 30% de la seva exposició total en altres valors de renda fixa diferents de Deuda del Estado, negociats en un mercat regulat i que comptin amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació creditícia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari que compleixin aquest requisit, i en valors de renda variable negociats en un mercat regulat de la Unió Europea, tots ells denominats en divises de països de la Unió Europea.

El fons podrà actuar en mercats a termini o d'instruments financers derivats. Aquests últims podran ser utilitzats com a instruments de cobertura, com a mecanisme per a una gestió òptima de la cartera o encaminada a la consecució d'un objectiu concret de rendibilitat.

La inversió mínima exigida inicialment als partícips no serà superior a 300 €..