Drets del Creador de Mercat de Lletres

1. Participació en les subhastes del Tesoro: només els Creadors de Mercat de Letras del Tesoro podran presentar peticions durant els trenta minuts previs al tancament del termini de presentació de peticions en cada subhasta de Letras del Tesoro.

2. Accés a les segones voltes. Els Creadors de Mercat de Letras del Tesoro podran accedir en exclusiva a una segona volta de la subhasta de Letras del Tesoro, que es desenvoluparà entre la resolució de la subhasta i les dotze hores del dia hàbil anterior al de la seva posada en circulació.

L'import que s'emetrà com a màxim en la segona volta per a cada Letra serà del 24 % del nominal adjudicat en la fase de subhasta d'aquella mateixa Letra..

Durant aquesta segona volta, aquests Creadors podran presentar peticions, que seran adjudicades al tipus d'interès mitjà ponderat arrodonit que resulti de la subhasta. No obstant això, en la convocatòria de les subhastes, la Secretaria General del Tesoro pot determinar un mètode diferent de l'anterior de la segona volta de la subhasta. Fent ús d'aquesta prerrogativa, actualment ia causa de les condicions del mercat, les peticions a la segona volta seran adjudicades al preu marginal ponderat arrodonit de la fase de subasta.

L'import màxim a adjudicar a cada creador, un cop presentada prèviament la petició corresponent, ha de reflectir la seva participació en les adjudicacions d'aquesta subhasta i una subhasta comparable d'aquesta Letra i, al seu torn, ha d’estar multiplicat per un coeficient de premi. El coeficient de premi podrà tenir quatre possibles trams no acumulables:

- Un 24 per cent del nominal adjudicat en la fase de subhasta per als Creadors que durant l'últim període d'avaluació hagin complert els mínims de cotització de Letras del Tesoro i que hagin estat més actius en els darrers períodes d'avaluació precedents a la subhasta.

- Un 20 per cent del nominal adjudicat en la fase de subhasta per als Creadors que durant l'últim període d'avaluació hagin complert els mínims de cotització de Letras del Tesoro i que, tanmateix, no hagin estat més actius en els darrers períodes d'avaluació precedents a la subhasta.

- Un 4 per cent del nominal adjudicat en la fase de subhasta per als Creadors que hagin estat més actius en els darrers períodes d'avaluació precedents a la subhasta i que, tanmateix, no hagin complert durant l'últim període d'avaluació els mínims de cotització de Letras del Tesoro.

- Un 0 per cent del nominal adjudicat en la fase de subhasta per als Creadors que durant l'últim període d'avaluació no hagin complert els mínims de cotització de Letras del Tesoro i que tampoc no constin com a més actius en els darrers períodes d'avaluació precedents a la subhasta.

3. Altres operacions de gestió de Deute i tresoreria: la condició de Creador serà valorada a l'hora de triar contrapartides per a altres operacions de gestió de Deute i tresoreria que pugui fer la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, com ara les subhastes de liquiditat del Tesoro.

4. Recepció d'informació sobre la política de finançament del Tesoro.

5. Participació, si escau, en la fixació dels objectius d'emissió d'instruments del Tesoro a curt termini.

6. Representació en la Comissió Assessora del Mercat de Deute Públic, conjunta amb els Creadors de Mercat de Bonos y Obligaciones.