Skip to main content

Amortització

En la data d'amortització assenyalada per a cada valor, o el següent dia hàbil si aquesta no ho fos, la Central d'Anotacions abonarà l'import nominal dels saldos de valors amortitzats en el compte de tresoreria en el Banco de España designada com a domiciliatària per les Entitats Gestores i altres Titulars de Compte, donant de baixa l'esmentat import en el compte de valors corresponent.

Les Entitats Gestores (en nom propi i de tercers) i els Titulars de Compte (només en nom propi) que desitgin optar per l'amortització voluntària de valors, quan es contemplés aquesta opció a favor dels tenidors en les condicions d'emissors, comunicaran per fax les seves peticions en la data i hora que en cada cas estableixi la Central d'Anotacions.

La petició d'amortització voluntària implica que el sol·lictant posseeixi, en la data de sol·licitud, prou saldo del valor a amortitzar, no subjecte a compromisos de revenda i del que només podrà disposar mitjançant cessions temporals fins al dia anterior al de la data d'amortització. Per tant, queden exclosos de l'opció d'amortització anticipada voluntària els saldos afectes a compromisos de revenda i els saldos immobilitzats en la Central d'Anotacions.

El dia en què tingui lloc l'amortització, la Central d'Anotacions abonarà l'import nominal d'aquests valors en el compte de tresoreria de cada entitat, previ deute càrrec d'aquest import en el respectiu compte de valors.

Les contrapartides d'efectiu per amortització de saldos corresponents a valors immobilitzats, com a conseqüència de la constitució de garanties, afiançaments o altres caucions, romandran en aquesta situació fins que la immobilització sigui aixecada segons el procediment previst en la Circular 16/1987 del 19 de maig del Banco de España.

Si en les condicions d'emissió es contempla l'amortització proporcional, s'efectuarà segons l'abans assenyalat.