Skip to main content

Segona volta

Des de 1991, hi ha la possibilitat de desenvolupar una segona volta en les subhastes de Deute de l'Estat; la regulació del seu funcionament s'ha modificat fa poc i ha quedat tal com s'explica a continuació.

Un cop finalitzada la fase de presentació de peticions per a cada subhasta de Bonos y Obligaciones del Estado i de Letras del Tesoro, es desenvoluparà la segona volta, a la qual només poden accedir –en exclusiva– els Creadors de Mercat de Deute públic.

La segona volta tindrà lloc entre la resolució de la subhasta i les dotze hores del dia hàbil anterior al de la seva posada en circulació.

L'import que s'emetrà com a màxim en la fase de segona volta per a cada Bono, Obligación o Letra serà del 24 per 100 del nominal adjudicat en la fase de subhasta d'aquest mateix actiu.

Totes les peticions s'adjudiquen, en el cas dels Bonos y Obligaciones, al preu mitjà ponderat arrodonit que resulta de la fase de subhasta, i en el cas de les Letras, al tipus d'interès mitjà ponderat que resulta de la subhasta. No obstant això, en la convocatòria de les subhastes, la Secretaria General del Tesoro pot determinar un mètode diferent de l'anterior de la segona volta de la subhasta. Fent ús d'aquesta prerrogativa, actualment ia causa de les condicions del mercat, les peticions a la segona volta seran adjudicades al preu marginal ponderat arrodonit de la fase de subasta.

L'import màxim a  d'adjudicar a cada creador, un cop presentada prèviament la petició corresponent, ha de reflectir la seva participació en les adjudicacions d'aquesta subhasta i una subhasta comparable d'aquest Bono, Obligación o Letra i, al seu torn, ha d’estar multiplicat per un coeficient de premi. El coeficient de premi podrà tenir quatre possibles trams no acumulables:

-Un 24 per cent del nominal adjudicat en la fase de subhasta per als Creadors que durant l'últim període d'avaluació hagin complert els mínims de cotització de Bonos y Obligaciones o de Letras del Tesoro i que hagin estat més actius en els darrers períodes d'avaluació precedents a la subhasta.

- Un 20 per cent del nominal adjudicat en la fase de subhasta per als Creadors que durant l'últim període d'avaluació hagin complert els mínims de cotització de Bonos y Obligaciones o de Letras del Tesoro i que, tanmateix,  no hagin estat més actius en els darrers períodes d'avaluació precedents a la subhasta.

- Un 4 per cent del nominal adjudicat en la fase de subhasta per als Creadors que hagin estat més actius en els darrers períodes d'avaluació precedents a la subhasta i que, tanmateix, no hagin complert durant l'últim període d'avaluació els mínims de cotització de Bonos y Obligaciones o de Letras del Tesoro.

- Un 0 per cent del nominal adjudicat en la fase de subhasta per als Creadors que durant l'últim període d'avaluació no hagin complert els mínims de cotització de Bonos y Obligaciones o de Letras del Tesoro i que tampoc no constin com a més actius en els darrers períodes d'avaluació precedents a la subhasta.