Segona volta

Des de 1991, hi ha la possibilitat de desenvolupar una segona volta en les subhastes de Deute de l'Estat; la regulació del seu funcionament s'ha modificat fa poc i ha quedat tal com s'explica a continuació.

Un cop finalitzada la fase de presentació de peticions per a cada subhasta de Bonos y Obligaciones del Estado i de Letras del Tesoro, es desenvoluparà la segona volta, a la qual només poden accedir –en exclusiva– els Creadors de Mercat de Deute públic.

La segona volta tindrà lloc entre la resolució de la subhasta i les dotze hores del dia hàbil anterior al de la seva posada en circulació.

L'import que s'emetrà com a màxim en la fase de segona volta per a cada Bono, Obligación o Letra serà del 24 per 100 del nominal adjudicat en la fase de subhasta d'aquest mateix actiu.

Totes les peticions s'adjudiquen, en el cas dels Bonos y Obligaciones, al preu mitjà ponderat arrodonit que resulta de la fase de subhasta, i en el cas de les Letras, al tipus d'interès mitjà ponderat que resulta de la subhasta.

 

L'import màxim a  d'adjudicar a cada creador, un cop presentada prèviament la petició corresponent, ha de reflectir la seva participació en les adjudicacions d'aquesta subhasta i una subhasta comparable d'aquest Bono, Obligación o Letra i, al seu torn, ha d’estar multiplicat per un coeficient de premi. El coeficient de premi podrà tenir quatre possibles trams no acumulables:

-Un 24 per cent del nominal adjudicat en la fase de subhasta per als Creadors que durant l'últim període d'avaluació hagin complert els mínims de cotització de Bonos y Obligaciones o de Letras del Tesoro i que hagin estat més actius en els darrers períodes d'avaluació precedents a la subhasta.

- Un 20 per cent del nominal adjudicat en la fase de subhasta per als Creadors que durant l'últim període d'avaluació hagin complert els mínims de cotització de Bonos y Obligaciones o de Letras del Tesoro i que, tanmateix,  no hagin estat més actius en els darrers períodes d'avaluació precedents a la subhasta.

- Un 4 per cent del nominal adjudicat en la fase de subhasta per als Creadors que hagin estat més actius en els darrers períodes d'avaluació precedents a la subhasta i que, tanmateix, no hagin complert durant l'últim període d'avaluació els mínims de cotització de Bonos y Obligaciones o de Letras del Tesoro.

- Un 0 per cent del nominal adjudicat en la fase de subhasta per als Creadors que durant l'últim període d'avaluació no hagin complert els mínims de cotització de Bonos y Obligaciones o de Letras del Tesoro i que tampoc no constin com a més actius en els darrers períodes d'avaluació precedents a la subhasta.