Skip to main content

Requeriments per poder accedir a la condició de creador de mercat de Lletres

 

  •  Ser titular de compte de valors a nom propi al Mercat de Deute Púbic en Anotacions.
     
  •   Complir els requisits que s'estableixin en termes de la dotació de recursos tècnics i humans, així com satisfer les altres condicions econòmiques i jurídiques necessàries per tenir la consideració de membres amb facultats plenes en, almenys, un dels mercats regulats o sistemes multilaterals de negociació que determini la Secretaría General del Tresor i Política Financera.
     
  •   Actuar durant un període mínim d'un mes, demostrant amb la seva activitat als mercats primari i secundari de Letras del Tesoro que hi ha un compromís amb el mercat espanyol de Deute Públic semblant al que es requereix del conjunt dels Creadors de Mercat .