Coneix-nos

El Tesoro Público té com a principals objectius la gestió del deute públic, la regulació del sector financer i les relacions financeres internacionals. Aquestes funcions inclouen:

  • A nivell internacional, la representació d'Espanya en el Comitè Econòmic i Financer de la Unió Europea i participació en ECOFIN i Eurogrup, la representació permanent a l'FMI, el Banc Mundial, el Banc Europeu d'Inversions, Mecanisme Europeu d'Estabilitat, el Consell de estabilitat Financera i el circuit d'economia i finances del G-20, entre altres. Respecte al finançament internacional, la participació en fons multidonants o els programes de conversió de deute mitjançant el Club de París.
  • A nivell nacional, les competències inclouen el finançament de l'Estat ia la regulació financera. D'una banda, s'exerceix l'emissió i gestió de deute públic, la gestió de la tresoreria, els avals de l'Estat i la Caixa General de Dipòsits, i el control de moviment de capitals. D'altra banda, les competències en regulació financera abasten l'elaboració normativa de la legislació d'entitats bancàries i mercat de valors, així com la relació institucional amb Banc d'Espanya, CNMV, FROB, FGD i Sareb.

L'òrgan principal és la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, el qual està adscrit a la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa del Ministeri d'Economia i Empresa. De la Secretaria General depèn la Direcció General del Tresor i Política, i un total de deu subdireccions generals completen l'organigrama.

Actualment, Paula Conthe ostenta el càrrec de Secretària General del Tesoro i Finançament Internacional, Carla Díaz Álvarez de Toledo el de Directora General del Tesoro y Política Financiera, Inés Carpio San Román el de Directora General de Finançament Internacional.