Posada en circulació dels valors subscrits i abonament en els comptes en la Central d'Anotacions

 Els saldos resultants de la subscripció de Valors del Tesoro s'abonaran en els comptes del seus titulars el mateix dia de l'emissió. A partir d'aquest mateix dia, aquests saldos seran mobilitzables pels Titulars de Compte, mitjançant operacions en el mercat secundari o mitjançant transferències de valors.

 Els saldos de particulars subscrits a través d'una Entitat Gestora seran igualment abonats en el seu compte, el dia de l'emissió.

 Si la subscripció dels saldos de particulars s'ha formalitzat a través d'un agent col·locador diferent de l'Entitat Gestora designada com a domiciliatària, o bé s'ha tramitat directament en una de les sucursals del Banco de España, indicant-se una domiciliació diferent a la dels Comptes Directes en el Banco de España, l'abonament en el compte de l'Entitat Gestora domiciliatària tindrà lloc en data posterior, una vegada la Central d'Anotacions hagi comunicat a cada entitat afectada el detall dels imports i les dades identificatives dels subscriptors domiciliats en aquesta entitat.