Lista de comissions

Comissions FondTesoro

Gestoras
Fondos
Clases
Comisiones Gestión y Depósito Reembolso Reembolso Dto/Fondo Dto/Fondo
      (% sobre patrimonio) Máx Min Máx Min
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO FI A 0,569        
I 0,219        
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. MERCHBANC FONDTESORO  CORTO PLAZO FI   (1)        
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,  S.A. BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO FI  Cartera 0,34        
Universal 0,76        
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO FI   Min 0,35 - Max 0,65        
CAJA INGENIEROS GESTIÓN, SGIIC, S.A. CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A 0,50        
I 0,30        
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO FI   Min 0,20 - Max 0,60        
MAPFRE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. MAPFRE FONDTESORO PLUS FI R 0,45        
C 0,12        
RENTA 4 GESTORA, SGIIC, S.A. RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI   0,35        
SABADELL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO FI   0,65        
  • Les comissions de gestió i dipòsit es carreguen directament al Fons cada any. Només les comissions de reemborsament i de descompte a favor del Fons es podran repercutir individualment al partícip.
  • (1) 18 % de comissió de gestió sobre el benefici (màxim 0,6% sobre el patrimoni) + 0,08% de dipositari sobre el patrimoni, amb el límit total del 1,05% sobre el patrimoni.