Skip to main content

Lista de comissions

Comissions FondTesoro

Gestoras
Fondos
Clases
Comisiones Gestión y Depósito Reembolso Reembolso Dto/Fondo Dto/Fondo
      (% sobre patrimonio) Máx Min Máx Min
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. MERCHBANC FONDTESORO  CORTO PLAZO FI   (1)        
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. SGIIC BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO FI   Min 0,35 - Max 0,65        
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT, SGIIC,  S.A. CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO FI  Cartera 0,34        
Universal 0,76        
CAJA INGENIEROS GESTIÓN, SGIIC, S.A. CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI A 0,50        
I 0,30        
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO FI   Min 0,20 - Max 0,60        
MAPFRE ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. MAPFRE FONDTESORO PLUS FI R 0,45        
C 0,12        
RENTA 4 GESTORA, SGIIC, S.A. RENTA 4 FONDTESORO CORTO PLAZO FI   0,35        
SABADELL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO FI   0,65        
  • Les comissions de gestió i dipòsit es carreguen directament al Fons cada any. Només les comissions de reemborsament i de descompte a favor del Fons es podran repercutir individualment al partícip.
  • (1) 18 % de comissió de gestió sobre el benefici (màxim 0,6% sobre el patrimoni) + 0,08% de dipositari sobre el patrimoni, amb el límit total del 1,05% sobre el patrimoni.