Skip to main content

Iberclear


 Les anotacions a compte són una forma de representació dels valors en la qual aquests són identificats mitjançant la inscripció en registres comptables especials, generalment informàtics.


 El registre comptable dels valors negociats en el mercat de Deute públic es du a terme per la Central d'Anotacions com a registre central i per les Entitats Gestores, que porten el registre dels valors dels seus clients de manera individualitzada per a cada client (o tercer).


 La Central d'Anotacions porta els comptes corresponents a la totalitat dels valors admesos a negociació en el Mercat de Deute Públic en Anotacions, bé de manera individualitzada, en el cas dels comptes de valors a nom propi de titulars autoritzats a operar directament en la central, bé de manera global, en el cas dels comptes de tercers de les Entitats Gestores.


 Les Entitats Gestores, per la seva part, porten els comptes dels qui no estan autoritzats a operar per mitjà de la Central d'Anotacions (tercers). Amb aquest objectiu, mantenen en la Central d'Anotacions un compte global que ha de constituir en tot moment la contrapartida exacta dels comptes de tercers.


 Les anotacions que duen a terme les Entitats Gestores en relació amb els saldos de valors dels seus clients comunicats a la Central d'Anotacions i assentats per aquesta tenen els mateixos efectes que si haguessin estat realitzades per la Central d'Anotacions.


 Quan una Entitat Gestora ostenti la condició addicional de Titular de Compte a nom propi en la Central d'Anotacions haurà de mantenir aquests comptes a nom propi totalment separades dels comptes de tercers.


 Les Entitats Gestores han d'estendre resguards acreditatius de la formalització de l'anotació a compte a nom del titular dels drets. Aquests resguards han de codificar-se de manera que es garanteixi la correspondència amb els registres de l'entitat i amb la informació comunicada a la Central d'Anotacions. Els resguards no seran transmissibles ni negociables ni representatius del valor i només acrediten la formalització de l'anotació i la seva identificació.


 Des de la seva introducció en el mercat, el sistema d'anotacions a compte ha anat cobrant cada vegada més entitat i, actualment, la major part del deute públic es representa per aquest procediment, en detriment de la manera tradicional de representació que era el títol-valor. Amb aquest nou sistema s'eviten els inconvenients de transacció i manipulació dels valors, així com la necessitat d'intervenció d'un fedatari públic en tota transacció, que és substituïda per la centralització del control de totes les operacions per una central d'anotacions que recull tota la informació disponible sobre els creuaments realitzats i sobre totes les referències negociables que estan vives en el mercat. D'aquesta manera, es facilita la tinença i transmissió en els mercats secundaris del Deute públic, afavorint el finançament de l'Estat i introduint elements que contribueixen a incrementar l'eficiència del mercat financer, al mateix temps que es millora la gestió i s'agilitza el tràfic dels actius financers emesos per l'Estat.


 La Central d'Anotacions està gestionada pel Banco de España per compte del Tesoro. Els valors allà negociats són, principalment, els del Tesoro, encara que algunes Comunitats Autònomes i alguns Organismes Públics també hi tenen inscrites emissions. Constitueix el mercat més important on es pot comprar i vendre valors del Tesoro i ha de ser informada de tota compravenda de valors.


 La importància de la Central d'Anotacions està no només en l'elevat volum de transaccions que s'hi realitzen, sinó també en el fet que es l'òrgan encarregat de gestionar els saldos de deute que surten a mercat.


 Les seves principals funcions són:
1. Gestionar l'emissió i amortització dels valors inclosos en el sistema d'anotacions a compte./li>
2. Realitzar els pagaments d'interessos produïts i de la transferència de saldos que s'originin per la transmissió de valors en el mercat secundari.
3. Realització de processos que permetin la constitució de penyores i altres drets de garantia, possibilitant-ne la identificació.
4. OOrganització del mercat secundari mitjançant l'establiment dels procediments de compensació i liquidació mitjançant la col·locació simultània de les transferències de valors en els comptes de la Central d'Anotacions i de les contrapartides corresponents en els comptes d'efectiu del Banco de España.


 En abril de 2003 va néixer Iberclear, entitat encarregada de realitzar aquestes activitats per les operacions realitzades en el mercat de Deute Públic en anotacions i en altres mercats financers espanyols com ara AIAF o les Borses de Valors, la qual cosa podria afectar positivament a la transparència existent en los mercats financers espanyols. Aquesta societat és fruit de la fusió de la Central d´Anotacions del Banco de España (CADE) y del Servei de Compensació i Liquidació de Valors (SCLV).