Tipus Operacions

En el mercat de Deute públic es desenvolupen diversos tipus d'operacions:
1. Operacions Simples
En les quals la transacció es realitza en una única operació. En vendre els valors, es transmeten tots els drets que incorporen: cupons, valors de reemborsament, etc. El Deute es considera transmesa a venciment, de manera que el nou posseïdor pot negociar-la lliurement en el mercat secundari en qualsevol de les formes autoritzades. S'inclouen en aquesta categoria:

  •  Operacions al comptat: la liquidació s'acorda dins dels cinc dies hàbils següents a la data en què es va contractar l'operació.
  •  Operacions a termini: la liquidació té lloc en alguna data posterior al cinquè dia hàbil des que es va contractar l'operació. Els elements bàsics de l'operació (preu pactat, data d'execució, valor nominal, valor efectiu, etc.) han de ser comunicats al Banco de España i no poden modificar-se posteriorment.


2. Operacions Dobles
Consistens a què les parts contractants acordin tancar simultàniament dues operacions simples, una de compra i una altra de venda, ja sigui la primera al comptat i la segona a termini o les dues a termini. El comprador de la primera operació serà el venedor de la segona, i viceversa. Es tracta d'operacions en ferm, pactant-se el preu de venda i de recompra, a unes dates determinades (la primera data s'anomena data valor i la segona, data venciment). La compravenda temporal dóna dret al cobrament dels cupons pel posseïdor de l'actiu en la data de venciment del cupó. Dins de les operacions dobles, cal distingir entre:

  •  Operacions simultànies: les dues operacions (de compra i de venda) es refereixen al mateix tipus d'actiu i pel mateix import nominal. El comprador té plena disponibilitat dels valors adquirits, amb independència de la data en què s'ha contractat l'operació de retorn.
  •  Repos: a diferència de les operacions simultànies no existeix plena disponibilitat dels valors i només es poden realitzar transaccions en "repo" fins abans de la data pactada per a la retrocessió dels actius. El comprador d'un bo en repo té dret a cobrar els cupons produïts (durant el termini de la cessió. Els repos no es poden negociar a través del mercat cec).


3. Operacions de Segregació i Reconstitució
 Vinculades als strips de Bonos i Obligaciones del Estado segregables.

La segregació consisteix a què es dóna de baixa en la Central d'Anotacions un bo segregable, sustituint-lo per nous valors de rendiment implícit, procedents dels fluixos de caixa corresponents als cupons i al principal d'aquest bo.
 La reconstitució és l'operació inversa a la segregació, en virtut de la qual es donen de baixa en la Central d'Anotacions tots els valors amb rendiment implícit vius procedents de cadascun dels fluixos de caixa d'un bo segregable, donant-se d'alta, en contrapartida, el bo esmentat.


  Només podran cursar operacions de segregació i reconstitució els Creadors de Mercat, que assumeixen certs compromisos el compliment dels quals es revisa anualment. Les ordres de segregació i reconstitució tindran un import nominal mínim de 500.000 euros, i els imports addicionals hauran de ser múltiples de 100.000 euros.


  Els membres del mercat de Deute pública no autoritzats a cursar ordres de segregació i reconstitució, així com els agents que no són membres d'aquest mercat, només podran ser titulars de valors segregats a través d'adquisicions a les entitats autoritzades a segregar; igualment, només podran substituir els valors segregats que posseeixin per bons segregables mitjançant la venda dels primers i l'adquisició dels segons, però en cap cas podran realitzar operacions de reconstitució.