La subhasta

 •  Les peticions presentades es classifiquen per ordre descendent de preus.
   
 •  Les subhastes es resolen generalment segons el sistema holandès modificat, combinant elements de la subhasta holandesa (de preu únic) amb elements de la subhasta convencional (de preus múltiples).
   
 •  El Director general del Tesoro, a proposta d'una Comissió formada per dos representants del Banco de España i dos representant de la Direcció General del Tesoro i Política Financera, determina el volum nominal a emetre i, a partir de l'última petició admesa, el preu mínim acceptat, a partir del qual es calcula el tipus d'interès marginal.
   
 •  S'accepten totes les peticions al preu mínim o per sobre d'aquest, llevat que existeixi prorrateig (en aquest cas, només afectarà les peticions realitzades al preu marginal); les peticions no competitives s'accepten en la seva totalitat.
   
 •  A partir de les peticions competitives acceptades, es calcula el preu mitjà ponderat de la subhasta, expressat en percentatge del valor nominal i arrodonit per excés a tres decimals.
   
 •  El preu d'adjudicació dels valors es determina de la manera següent: les peticions realitzades al preu mínim s'adjudiquen a aquest preu; les peticions entre el preu mínim i el preu mitjà ponderat arrodonit pagaran el preu licitat; i les peticions per sobre del preu mitjà ponderat arrodonit i les no competitives pagaran el preu mitjà ponderat arrodonit. En tots els casos cal incrementar el preu ex-cupó pel cupó corregut produït fins a aquesta data.
   
 •   La ressolució de la subhasta pot realitzar-se mitjançant un altre procediment de cost diferent de l'anteriorment indicat si aizí ho disposa la Direcció General del Tesoro. Per exemple, el 2002 les subhastes de les Obligacions a 10 anys es van resoldre pel sistema multi preu pur: les peticions per preu superior al preu mínim s'adjudiquen al preu licitat corresponent i les peticions no competitives paguen el preu mitjà ponderat.