Skip to main content

Sistema de compensación y liquidación

La Central d'Anotacions, gestionada pel Banco de España, és la responsable de la compensació i liquidació de les operacions realitzades en el mercat de Deute públic. Cada membre del mercat manté un compte en la Central d'Anotacions, on es registren les transaccions cursades amb el seus valors.
  El procediment utilitzat és el de lliurament contra pagament: durant cada sessió, els Titulars de Compte comuniquen a la Central d'Anotacions les operacions contractades a través del Servei de Liquidació del Banco de España, especificant els detalls següents:

  • 1. El tipus d'operació
  • 2. La referència del valor sobre el que es va realitzar la transacció
  • 3. El volum nominal
  • 4. El preu
  • 5. La contrapartida
  • 6. La data valor pactada  La Central d'Anotacions registra tota aquesta informació i, en la data valor pactada per a la liquidació, procedeix a carregar o abonar els comptes de valors contra els corresponents comptes d'efectiu que els Titulars de Compte mantenen en el Banco de España. La data valor més freqüent en les operacions amb Bonos i Obligaciones del Estado és D+3, o 3 dies hàbils des de la transacció. En el cas de les Letras del Tesoro, les operacions més freqüents són les de valor en el mateix dia.


  Les persones o entitats que no són membres del mercat de Deute públic -és a dir, que no són Titulars de Compte en la Central d'Anotacions- han de canalitzar les seves transaccions a través d'una Entitat Gestora (en el cas dels titulars d'un Compte Directe, el Banco de España actuarà com a Entitat Gestora). L'Entitat Gestora podrà ser l'entitat en què els valors estan registrats o bé qualsevol altra; haurà de comunicar la transacció a la Central d'Anotacions el dia hàbil anterior a la data i valor establerta, excepte si el valor unitari de la transacció supera els 500.000 euros, en el qual cas podrà comunicar l'operació el mateix dia de la data valor.


  Existeix també la possibilitat de liquidar contra pagament per compte de tercers en el SLBE.


  Els inversors no residents poden, a més, compensar i liquidar les seves operacions a través d'Euroclear i Cedel, sistemes de compensació i liquidació internacionals lligats a la Central d'Anotacions a través dels comptes de tercers en dues Entitats Gestores dipositàries de cadascun d'aquests dos sistemes.


  Les operacions realitzades entre clients d'Euroclear o de Cedel es compensen i liquiden per aquests sistemes, sense que la Central d'Anotacions hi intervingui o en tingui constància.


  Quan la transacció es realitza entre un client d'Euroclear i un altre de Cedel, la compensació i liquidació es realitza per aquests sistemes, encara que en aquest cas els comptes de tercers de les Entitats Gestores dipositàries respectives reflecteixen, en la data valor establerta, la corresponent variació dels seus saldos.


  Quan la transacció té lloc entre un client d'Euroclear o Cedel i una persona o entitat no dipositària d'aquests sistemes, hi caben dues possibles alternatives:

  • 1. Si la intervenció de l'entitat dipositària d' Euroclear o Cedel es limita a la comunicació al SLBE del traspàs dels valors, la liquidació d'efectius es realitza per Euroclear o Cedel.
  • 2. Si l'entitat dipositària es vincula a l'operació, utilitzarà els serveis de compensació i liquidació de la Central d'Anotacions, en els termes descrits anteriorment.