Skip to main content

Requeriments per poder accedir a la condició de Creador de Mercat de Bons i Obligacions

  Ser titular de compte de valors a nom propi al Mercat de Deute Públic en Anotacions.

  Complir els requisits que s'estableixin en termes de la dotació de recursos tècnics i humans, així com satisfer les altres condicions econòmiques i jurídiques necessàries per tenir la consideració de membres amb facultats plenes, en almenys un dels mercats regulats o sistemes multilaterals de negociació que determini la Direcció General del Tresor i Política Financera.

  Actuar durant un període mínim d'un mes, demostrant amb la seva activitat als mercats primari i secundari de Bonos i Obligaciones del Estado que hi ha un compromís amb el mercat espanyol de Deute Públic semblant al que es requereix del conjunt dels Creadors de Mercat.