Skip to main content

Impost Patrimoni

L'impost sobre el patrimoni té caràcter temporal ja que es contempla exclusivament el 2011 i 2012.- Els Valors del Tesoro es computen en l'impost segons la seva negociació mitjana del quart trimestre de cada any.- No obstant això, hi ha un mínim exempt elevat (700.000 euros o l'import que fixi la comunitat autònoma) que opera com a reducció de la base imposable per determinar-ne la base liquidable. La quota íntegra s'obté pel resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de l'escala.