Pagament del Nominal adjudicat en la subhasta

Si l'oferent va presentar la seva petició directament en el Banco de España, el pagament del nominal adjudicat ha d'efectuar-se ingressant en el compte del Tesoro en aquest Banc la diferència entre el preu de subscripció i l'import ingressat a compte. El pagament podrà realitzar-se pels mitjans assenyalats per a l'ingrés del dipósit previ del 2 %, abans de la data i hora fixats en la convocatòria de la subhasta.

Si l'oferent va presentar la seva petició a través d'una Entitat Gestora, els imports efectius de les peticions adjudicades s'adeutaran en la data de desemborsament en els comptes corrents d'efectiu designades com a domiciliatàries; alternativament, l'Entitat Gestora haur'a d'ingressar en el Tesoro l'import de les subscripcions realitzades tant en nom propi com en nom de tercers. Per últim, l'Entitat Gestora haurà de lliurar -als qui hagin presentat a través d'ella les ofertes acceptades- un resguard on hi figuri el valor nominal de l'import subscrit i l'import efectiu a ingressar en el compte del Tesoro.

Així mateix, el Banco de España haur'a de lliurar el resguard acreditatiu de l'import nominal subscrit i de l'import efectiu a ingressar en el Tesoro als qui van presentar les seves ofertes directament en aquest Banc, i situarà les anotacions corresponents al Deute adjudicat en els comptes de tercers de l'Entitat Gestora designada per qui va presentar les ofertes.