Skip to main content

¿Què és un Creador de Mercat?

¿Què és un Creador de Mercat?


 Els Creadors de Mercat són un grup d´entitats financeres que tenen la finalitat última d´afavorir la liquiditat del mercat secundari de Deute Públic i cooperar amb la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en la difusió exterior i interior del Deute de l´Estat.

Actualment hi ha dos grups de Creadors de Mercat de Deuda del Estado:

 Creadors de Mercat de Letras del Tesoro

 Creadors de Mercat de Bonos i Obligaciones del Estado.                 
                
Aquesta figura està regulada:                
                
 Per l’Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 10 de febrer de 1999 (BOE del dia 13 de febrer de 1999), que regula la figura de Creador de Mercat de Deute Públic del Regne d'Espanya.

 Per la Resolució de 18 de novembre de 2008 de la Direcció General del Tresor (BOE del dia 21 de novembre de 2008), que estableix les condicions d'actuació dels Creadors de Mercat de Deute Públic del Regne d'Espanya.