Skip to main content

Criteris per avaluar l'actitivat dels Creadors de Mercat

 La Direcció General del Tresor i Política Financera avalua mensualment l'activitat dels Creadors de Mercat de Letras del Tesoro, d'acord amb les àrees següents:

- Subscripció de Letras del Tesoro a les subhastes.

- Cotització de Letras del Tesoro als mercats regulats o sistemes multilaterals de negociació que determini la Direcció General del Tresor i Política Financera.

- Participació en la negociació mensual total de Letras del Tesoro als mercats regulats o sistemes multilaterals de negociació que determini la Direcció General del Tresor i Política Financera.

- Participació en la negociació mensual de Letras del Tesoro entre membres del mercat de Deute Públic en Anotacions.

- Participació en la negociació mensual de Letras del Tesoro duta a terme per Creadors amb entitats que no siguin membres del mercat de Deute Públic en Anotacions.

- Aspectes qualitatius, com ara la participació en les operacions de promoció interior i exterior de la Deuda del Estado, el grau de distribució de la Deuda del Estado en països o zones geogràfiques estratègiques, la regularitat en el comportament dels Creadors de Mercat i qualsevol altra activitat que reflecteixi el compromís amb el mercat de Deute Públic espanyol.

- Es penalitzaran aspectes com ara no aportar la informació o l’assessorament sol·licitats per la Direcció General del Tresor i Política Financera, no assistir a les reunions de la Direcció General del Tresor i Política Financera amb els Creadors de Mercat, presentar peticions a les subhastes que es desviïn significativament del preu o de la rendibilitat del mercat secundari existent cinc minuts abans de la celebració de la subhasta, o desenvolupar accions que puguin afectar negativament el funcionament del mercat.

- Es penalitzaran en tot cas les entitats que no compleixin les obligacions de participar en subhastes i garantir la liquiditat del mercat secundari mitjançant la cotització