Procediment per a l'accés a la condició de Creador de Mercat de Bonos i Obligaciones del Estado

  • 1. Les entitats que desitgin accedir a la condició de Creador del Mercat de Bonos i Obligaciones hauran d'enviar una sol·licitud ala Direcció General del Tresor i Política Financera en la qual manifestaran la seva intenció de ser Creadors de Mercat de Bonos i Obligaciones i el seu compromís amb les obligacions establertes per la Direcció Generaldel Tresor i Política Financera. Així mateix, s'hi haurà d'incloure la informació necessària per verificar el compliment dels requisits exigits, i una memòria en la qual s'exposaran els mitjans tècnics i humans a disposició de l'entitat per dur a terme les activitats inherents a la condició de Creador de mercat .

  • 2. La Direcció General del Tresor i Política Financera, amb l’informe previ del Banc d'Espanya, podrà atorgar la condició de Creador de Mercat de Bonos i Obligaciones i haurà de notificar la seva resolució en el termini de tres mesos a partir de la finalització del període de prova.