Presentació de peticions

 •  Qualsevol persona física o jurídica, sigui o no resident, por realitzar peticions de subscripció de Valors del Tesoro. Les peticions es presenten a qualsevol de les sucursals del Banco de España, segons els procediments establerts per aquesta institució, i amb els límits de data i hora establerts en la Ressolució que va convocar la subhasta.
   
 •  Qualsevol persona física o jurídica, sigui o no resident, pot realitzar peticions de Valors del Tesoro a qualsevol entitat financera. En el cas del Banco de España, ho podran fer les persones físiques o jurídiques residents a l'Estat espanyol. Les peticions es presenten a qualsevol de les sucursals del Banco de España, segons els procediments establerts per aquesta institució, i amb els límits de data i hora establerts en la Ressolució que va convocar la subhasta.

  Els inversors que no siguin Titulars de Compte en la Central d'Anotacions i presentin les seves peticions directament en el Banco de España podran fer-ho de dues maneres:
  • 1. Lliurant el dipòsit previ establert pel Banco de España per a aquesta subhasta, en metàl·lic o mitjançant xec.
  • 2. Ingressant un dipòsit previ del 2 % de l'import nominal sol·licitat, dipòsit que tindrà la consideració de garantia. El dipòsit realitzat formarà part del pagament si l'oferta resulta acceptada.

  En qualsevol dels dos casos, l'ingrés es farà en metàl·lic, mitjançant ordre de deute, en el compte corrent d'efectiu en la sucursal del Banco de España on s'ha cursat la petició, o bé mitjançant xec, ja sigui bancari o contra compte corrent, estès a favor del Tesoro o del Banco de España. L'ingrés mitjançant xec es farà amb prou antelació com perquè el Banco de España, amb els sistemes de compensació que tingui establerts, pugui constatar la seva bona fi abans del tancament del termini de presentació de les ofertes. Si la peteció no és acceptada, o si la subhasta es declara deserta, el Banco de España retornarà al peticionari el dipòsit constituït, ordenant la devolució el primer dia hàbil següent al de ressolució de la subhasta, i les entitats afectades efectuaran la devolució en el termini més breu possible.
   
 •  Les Entitats Gestores poden subscriure Valors delTresor en nom propi, igual que els Titulars de Compte, però també (i, a diferència d'aquests) en nom de tercers. Les Entitats Gestores presentaran conjuntament totes les peticions, tant les realitzades en nom propi com les formulades en nom de tercers, sense fer-ne distinció. El dia de l'emissió desglossaran l'import adjudicat a tercers.
   
 •  Les Entitats Gestores i els Titulars de Compte en la Central d'Anotacions han de comunicar les seves peticions al Banco de España entre les 8:30 i les 10:00 hores del dia de la subhasta, a través de la connexió del seu terminal d'ordinador amb el Servei de Liquidació del Banco de España, o bé mitjançant comunicació telefònica a través del Servei Telefònic del Mercat de Diners. Els Creadors de Mercat disposen d'un període addicional fins a les 10:30 hores.
   
 •  Els particulars que acudeixin directament al Banco de España han de presentar les seves peticions dos dies abans, especificant l'Entitat Gestora que serà dipositària dels valors.
   
 •  Les peticions es consideren compromisos ferms d'adquisició del Deute sol·licitat, d'acord amb les condicions de l'emissió, i el seu no desemborsament íntegre en la data establerta a aquest efecte donarà lloc a l'exigència de la responsabilitat corresponent o, en el seu cas, a la pèrdua del dipòsit (del 2 % de l'import nominal sol·licitat) exigit prèviament com a garantia.
   
 •  Les ofertes poden ser de dos tipus:
  • 1. Ofertes competitives, en les quals els oferents indiquen el preu que estan disposats a pagar pel Deute sol·licitat. El preu de les ofertes competitives ha d'expressar-se en tant per cent del valor nominal, amb tres decimals en les Letras del Tesoro (sent l'últim decimal 0 o 5), amb dos decimals en els Bonos del Estado (permetent-se qualsevol valor entre 0 i 9, ambdós incloses per a l'últim decimal) i en les Obligaciones del Estado amb dos decimals (l'últim dels quals serà 0 o 5). Sense perjudici de que s'ha esmentat, el Tesoro podrà modificar la manera d'expressar el preu de les peticions si les circumstàncies ho aconsellen així. Les ofertes competitives que no especifiquin el preu sol·licitat es consideraran nul·les a tots els efectes. El Director general del Tesoro i Política Financera podrà limitar el nombre i l'import de les ofertes competitives que cada participant en la subhasta pugui presentar, així com fixar un preu mínim.
  • 2. Ofertes no competitives, en les quals els compradors de Deute no indiquen el preu licitat, sinó que accepten el preu mitjà ponderat resultant de la subhasta. L'import nominal màxim conjunt de les peticions no competitives presentades per cada peticionari no podrà superar amb caràcter general els 5.000.000 euros.
    
 •  Les peticions hauran d'assolir els imports mínims següents:
  • 1. 1.000 euros per a les Letras del Tesoro.
  • 2. 1.000 euros per als Bonos i Obligaciones del Estado.


  Por sobre d'aquests imports mínims, les ofertes presentades hauran de ser un múltiple sencer de 1.000 euros.
   
 •  Els inversors que no siguin Titulars de Compte en la Central d'Anotacions i presentin les seves peticons directament en el Banco de España hauran d'ingressar -en metàl·lic o mitjançant xec- un dipòsit previ del 2 % de l'import nominal sol·licitat, dipòsit que tindrà la consideració de garantia. L'ingrés es farà en metàl·lic, mitjançant ordre de deute en el compte corrent d'efectiu en la sucursal del Banco de España on s'ha cursat la petició, o bé mitjançant xec, ja sigui bancari o contra compte corrent, estès a favor del Tesoro o del Banco de España. L'ingrés mitjançant xec es farà amb prou antelació per tal que el Banco de España, amb els sistemes de compensació que tingui establerts, pugui constatar la bona fi d'aquest abans del tancament del termini de presentació de les ofertes. El dipòsit realitzat formarà part del pagament si l'oferta resulta acceptada. Si la petició no és acceptada, o si la subhasta es declara deserta, el Banco de España retornarà al peticionari el dipòsit constituït, ordenant-ne la devolució el primer dia hàbil següent al de ressolució de la subhasta, i les entitats afectades efectuaran la devolució en el termini més breu possible.