Skip to main content

Convocatòria de la subhasta

Les subhastes es convoquen mitjançant Ressolució de la Direcció General del Tesoro i Política Financera, en la qual s'anuncien certs detalls sobre aquesta:
 

1. Dates d'emissió i amortització del Deute emès.

2. Data i hora límit de presentació de les peticions en el Banco de España.

3. Data de ressolució de la subhasta.

4. Data de liquidació.

5. Data i hora límit per al pagament dels valors adjudicats.

6. Import nominal ofert (quan es desitja comunicar aquesta informació).

7. Import nominal mínim de les ofertes (en el seu cas).

8. La possibilitat o impossibilitat de presentar ofertes no competitives.

9. En el cas dels Bonos i Obligaciones del Estado:

  •  Tipus d'interès nominal anual i data de pagament dels cupons.
  •  Opció d'amortització anticipada.

10. Caràcter especial de la subhasta (en el seu cas).

11. Qualssevol de les altres condicions addicionals que puguin existir (en particular, l'import màxim conjunt de les peticions que cada subscriptor pugui presentar posteriorment a les subhastes de Bonos i Obligaciones del Estado).
 

En les emissions de Bonos i Obligaciones del Estado, s'utilitza la tènica de l'agregació, o emissió per trams, que consisteix a mantenir oberta l'emissió del mateix valor durant diverses subhastes consecutives (almenys tres). Els valors adjudicats en les diferents subhastes són fungibles entre ells, per tenir el mateix cupó nominal i les mateixes dates de pagament d'interessos i d'amortització. Quan el volum nominal total emès assoleix aproximadament catorze mil milions d'euros es tanca aquest codi valor i se n'obre un de nou.

A més, en el cas dels Bonos i Obligaciones del Estado,s'estableixen, en coordinació amb els Creadors de Mercat, uns objectius de col·locació per a les subhastes, cosa que contribueix a estabilitzar els fluixos de finançament. Els objectius es fixen prèviament a la celebració de les subhastes, en D-2 per a les subhastes que tenen lloc el dimecres i en D-3 per a les que tenen lloc el dijous. Els objectius es refereixen al volum esperat i al volum màxim a emetre, sent vinculants pel que fa al màxim que s'emetrà en la primera volta. També s'estableixen uns volums mínims d'emissió, que són de 180 milions d'euros per als Bons a 3 i 5 anys, i de 90 milions d'euros per a les Obligacions a 15 i 30 anys.