El tesoro

És l'emissor dels valors de Deute de l'Estat i com a tal és l'encarregat de:

 • 1. Elaborar el calendari de subhastes
 • 2. Convocar cadascuna de les subhastes, fixant el cupó anual dels bons
 • 3. Resoldre les subhastes, determinant el volum a emetre i el rendiments dels valors El seu paper en el Mercar de Deute consisteix fonalment a cobrir les necessitats de finançament de l'Estat al menor cost possible mantenint un nivell de risc limitat.


 Els seus principals objectius són:

1. Aconseguir fluixos de finançament estables. Per a això: :

 •  Estableix un ritme d'emissió conegut i estable amb anunci dels objectius de col·locació.
 •   Controla el risc de refinançament amb emissions a mitjà i llarg termini.
 •  Assegura la transparència informativa mitjançant l'elaboració de calendaris d'emissió i la comunicació de les estratègies de finançament que cal dur a terme.
 •   Suavitza el perfil de venciments mitjançant polítiques de bescanvis i recompres.2. Reduir el cost del finançament. Per a això té la capacitat de gestionar el seu deute a través de:

 •  Polítiques d'emissió al llarg de la corba.
 •   Polítiques de recompres.
 •  Operacions de swaps d'interessos.3. Mantenir un grau adequat de liquiditat en el mercat

 •  Augmentant la mida de les emissions per sobre dels 10 miliards d'euros.
 •   Bescanviant i recomprant emissions poc líquides per concentrar les referències de deute en un nombre reduït.


4. Oferir als inversors instruments financers atractius


 Adapta els actius emesos als interessos dels inversors (strips, obligacions a 30 anys, línies de crèdit mobilitzables amb Letras del Tesoro, etc.).