Vantaxes dos valores do Tesoro

Fronte a posibilidades de investimento alternativas, os Valores del Tesoro presentan varias vantaxes:

 - A seguridade: o investidor en Valores del Tesoro pode ter plena certeza de que cobrará as cantidades que eses valores lle dan dereito a recibir. A Constitución Española, no seu artigo 135, establece que "os créditos para satisfacer o pagamento de xuros e capital da Débeda Pública do Estado entenderanse sempre incluídos no estado de gastos dos Orzamentos."

 - A rendibilidade: os Valores del Tesoro, a pesar de ser o investimento máis seguro, ofrecen unha alta rendibilidade, sempre en liña cos tipos de xuro vixentes no mercado no momento da súa emisión.

 - A liquidez: os Valores del Tesoro son, dentro dos valores emitidos en España, os máis líquidos con gran diferenza. Isto é debido tanto ao volume de Valores del Tesoro emitidos como á axilidade con que funciona o mercado de Débeda do Estado. Polo tanto, se o investidor necesita transformar en diñeiro o seu investimento en Valores del Tesoro, pode facelo en calquera momento, con gran comodidade, e cuns custos relativamente reducidos.

 - A ampla gama de instrumentos entre os que pode escoller o investidor, especialmente en canto ao prazo a que desexa colocar o seu aforro: desde prazos moi reducidos (a través de "repos" sobre Débeda do Estado) ata 30 anos (a través de Obligaciones del Estado con ese vencemento).

 - A facilidade con que poden ser adquiridos: a gran difusión que alcanzaron os Valores del Tesoro permite a súa adquisición a través de prscticamente calquera intermediario financeiro. Tamén é posible adquirir Valores del Tesoro a través do Banco de España ou por Internet.