Skip to main content

Requisitos para poder acceder á condición de Creador de Mercado de Letras

  •  Ser titular de conta de valores a nome propio no Mercado de Débeda Pública en Anotacións.
     
  •   Cumprir os requisitos que se establezan en termos da dotación de recursos técnicos e humanos, así como satisfacer as demais condicións económicas e xurídicas necesarias para ter a consideración de membros con facultades plenas en, polo menos, un dos mercados regulados ou sistemas multilaterais de negociación que determine a Secretaria Xeral do Tesouro e Política Financeira.
     
  •  Actuar durante un período mínimo de un mes, demostrando coa súa actividade nos mercados primario e secundario de Letras do Tesouro que existe un compromiso co mercado español de Débeda Pública semellante ao que se require do conxunto dos Creadores de Mercado.