Obrigas do Creador de Mercado de Letras

1. Participación nas poxas de Letras do Tesouro. Cada Creador deberá presentar en cada poxa peticións por un valor mínimo do 3 por 100 da cantidade adxudicada pola Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira para cada tipo de Letra, a rendibilidades non superiores á correspondente ao prezo marxinal máis dous puntos básicos sobre dita rendibilidade.

Excluiranse do cómputo de cumprimento desta obriga aquelas poxas nas que concorra algunha das dúas condicións seguintes:   

- Que a rendibilidade correspondente ao prezo marxinal da poxa se sitúe 2 ou máis puntos básicos por debaixo da rendibilidade correspondente ao prezo de oferta no mercado secundario existente cinco minutos antes da celebración da poxa.
- Que un 40 por 100 do volume emitido se concentre nunha soa entidade.

2. Garantir a liquidez do mercado secundario de Letras do Tesouro cumprindo coas obrigas de cotización que impoña a Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira.
As obrigas de cotización das Letras do Tesouro cumpriranse cando as cotizacións, cos diferenciais máximos e os volumes mínimos acordados pola Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, se manteñan en cada un dos días laborables segundo o calendario aprobado pola Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, na pantalla dos mercados regulados ou sistemas multilaterais de negociación que se determine por esta Dirección Xeral, durante, polo menos, cinco horas entre as 8:30 e as 17:15 horas de cada día dos mencionados laborables.

A Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira poderá modificar as condicións de cotización, previa consulta cos Creadores.

3. Achegar a información que a Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira poida solicitar sobre o mercado de Débeda en xeral e sobre a actividade do Creador nel en particular.

4. Asegurar coa súa actuación o bo funcionamento do mercado, respectando as obrigas operativas que se establezan e evitando a realización de accións que poidan afectar negativamente ao mercado ou á Débeda do Estado.