Marco legal

A emisión de Débeda Pública debe estar autorizada por lei.

Lei Xeral Orzamentaria concédelle un elevado grado de liberdade ao Goberno para a xestión da Débeda Pública, coa única limitación de respectar as restricións establecidas na Lei de Presupostos Xerais do Estado de cada exercicio ou noutras leis. 

Concretamente, na Lei de Presupostos Xerais do Estado de cada exercicio dispóñense os criterios xerais aos que se axustará a emisión de Débeda Pública ao longo do ano correspondente e fíxase o límite máximo de emisión. Trátase dun límite global, sen distinguir entre diferentes tipos de Débeda Pública (interna ou externa, por instrumentos, etc.). Así, o Goberno, e por delegación o Ministra de Economía e Facenda (que pola súa vez delega a maior parte dos seus poderes na Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira), pode elixir libremente calquera tipo de instrumento de Débeda, as súas características e o procedemento de colocación. Ademais, pode alterar o volume total de Débeda en circulación, a través de emisións adicionais, amortizacións anticipadas e trocos. Todos estes aspectos regúlanse nun Real decreto e nunha Orde Ministerial que se aproban e publican ao inicio de cada exercicio.

Por último, en Resolucións da Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira, detállanse algunhas cuestións relativas ás emisións dos diferentes instrumentos de Débeda do Estado para o exercicio, tales como o calendario correspondente ás poxas ordinarias ou as táboas de equivalencia entre prezos e rendementos.

Por outra parte, o Banco de España actúa como axente financeiro do Estado, encargándose da xestión da Central de Anotacións, onde se liquidan e compensan as operacións realizadas no mercado español de Débeda Pública anotada. Esta tarefa é perfectamente compatible coas limitacións relativas á prohibición da monetización e financiación privilexiada do déficit público establecidas no Tratado de Maastricht, e recollidas na Lei 13/1994, do 1 de xuño, de Autonomía do Banco de España. Por este motivo, tamén é relevante a normativa contida nas Circulares do Banco de España.