Comisións e xestoras

As comisións dos Fondtesoro poden ser as seguintes:
 

1.  Comisións cargadas directamente ao Fondo

  • Comisión de xestión: a percibe a Sociedade Xestora como remuneración polos seus servizos.
  •  Comisión de depositario: a percibe a Sociedade Depositaria (aquela na que o fondo de investimento ten depositados os títulos que posúe), como remuneración polos seus servizos.

O importe máximo conxunto destas comisións é do 1,05% anual do patrimonio do fondo para os Fondtesoro a curto prazo. Para os Fondtesoro a longo prazo, o Convenio de colaboración Fondtesoro establece que para fondos cunha duración de carteira superior a doce meses, a comisión de xestión máis a de depósito non excederán o 1,25%.

Na modalidade de Fondtesoro Plus, os límites máximos das comisións cargadas por estes conceptos son do 1,35% do valor do seu patrimonio medio diario durante o exercicio.

2.  Comisións cargadas ao partícipe

Nos Fondtesoro a curto prazo non poden aplicarse comisións directamente ao partícipe no caso de reembolso ordinario.

Nos Fondtesoro a longo prazo e Fondtesoro plus FI (antigos Fondtesoro FI e Fondtesoro Renda FI) si poden aplicarse comisións (ou cargos equivalentes) ao partícipe, no momento do reembolso. Estas comisións son de dous tipos:

  • Unha comisión de reembolso propiamente dita, que está suxeita a dous límites polo Convenio Fondtesoro: só pode aplicarse ás participacións reembolsadas que o partícipe posúa durante un período igual ou inferior a un ano; e non pode superar o 1% do importe reembolsado. Moitos dos Fondtesoro existentes non aplican esta comisión.
  • Un desconto a favor do fondo, adicional ao de reembolso, que só pode aplicarse no caso de que as participacións reembolsadas foran mantidas durante menos de 30 días e que non pode superar o 2% do importe reembolsado; esta comisión aplícase nun número moi reducido de fondos Fondtesoro, xa existentes, e ademais -agás en casos extremos- é difícil que afecte ao pequeno investidor (que adoita investir cun horizonte temporal moito máis amplo).

Ver Cadro ACHEGAS MINIMAS ESIXIDAS E COMISIÓNS APLICADAS POLAS SOCIEDADES XESTORAS