Dereitos do Creador de Mercado de Letras

1. Participación nas poxas do Tesoro: Só os Creadores de Mercado de Letras del Tesoro poderán presentar peticións nos trinta minutos previos ao peche do prazo de presentación de peticións en cada poxa de Letras del Tesoro.

2. Acceso ás segundas voltas. Os Creadores de Mercado de Letras del Tesoro poderán acceder en exclusiva a unha segunda volta da poxa de Letras del Tesoro, que se desenvolverá entre a resolución da poxa e as doce horas do día hábil anterior ao da súa posta en circulación.

O importe que se emitirá como máximo, na segunda volta para cada Letra será do 24% do nominal adxudicado na fase de poxa desa mesma Letra.

Durante esta segunda volta, estes Creadores poderán presentar peticións, que serán adxudicadas ao tipo de xuro medio ponderado redondeado resultante da poxa. Non obstante, na convocatoria das poxas, la Secretaría General del Tesoro poderá determinar un método distinto ao anterior á segunda quenda da poxa. Facendo uso desta prerrogativa, na actualidade e polas condicións do mercado, as solicitudes á segunda quenda adxudicaranse ao prezo marxinal ponderado redondeado da fase de poxa.

O importe máximo que se adxudicará a cada creador, logo da presentación da correspondente petición, reflectirá a súa participación nas adxudicacións desa poxa e unha poxa comparable desa Letra e á súa vez estará multiplicado por un coeficiente de premio. O coeficiente de premio poderá ter catro posibles tramos non acumulables:

- Un 24 por 100 do nominal adxudicado na fase de poxa para os Creadores que durante o último período de avaliación cumprisen os mínimos de cotización de Letras del Tesoro e que resultasen más activos nos últimos períodos de avaliación precedentes á poxa.

- Un 20 por 100 do nominal adxudicado na fase de poxa para os Creadores que durante o último período de avaliación cumprisen os mínimos de cotización de Letras del Tesoro e con todo, non resultasen máis activos nos últimos períodos de avaliación precedentes á avaliación.

- Un 4 por 100 do nominal adxudicado na fase de poxa para os Creadores que resultasen máis activos nos últimos períodos de avaliación precedentes á poxa e con todo non cumprisen durante o último período de avaliación os mínimos de cotización de Letras del Tesoro.

- Un 0 por 100 do nominal adxudicado na fase de poxa para os Creadores que non cumprisen durante o último período de avaliación os mínimos de cotización de Letras del Tesoro e que tampouco figuren como máis activos nos últimos períodos de avaliación precedentes á poxa.

3. Outras operacións de xestión de Débeda e tesouraría: A condición de Creador será valorada na elección de contrapartidas para outras operacións de xestión de Débeda e tesouraría que poida realizar a Secretaría General del Tesoro e Política Financiera, tales como as poxas de liquidez do Tesoro.

4. Recepción de información sobre a política de financiamento do Tesoro.

5. Participación, de ser o caso, na fixación dos obxectivos de emisión de instrumentos do Tesoro a curto prazo

6. Representación na Comisión Asesora do Mercado de Débeda Pública, conxunta cos Creadores de Mercado de Bonos e Obligaciones.