Skip to main content

Criterios para avaliar a actividade do Creador de Mercado de Letras

A Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira avalía mensualmente a actividade dos Creadores de Mercado de Letras do Tesouro, de acordo coas seguintes áreas:
- Subscrición de Letras do Tesouro nas poxas.

- Cotización de Letras do Tesouro nos mercados regulados ou sistemas multilaterais de negociación que determine a Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira.

- Participación na negociación mensual total de Letras do Tesouro nos mercados regulados ou sistemas multilaterais de negociación que determine a Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira.

- Participación na negociación mensual de Letras do Tesouro entre membros do mercado de Débeda Pública en Anotacións.

- Participación na negociación mensual de Letras do Tesouro realizada por Creadores con entidades que non sexan membros do mercado de Débeda Pública en Anotacións.

- Aspectos cualitativos, tales como a participación nas operacións de promoción interior e exterior da Débeda do Estado, o grao de distribución da Débeda do Estado en países ou zonas xeográficas estratéxicos, a regularidade no comportamento dos Creadores de Mercado e calquera outra actividade que reflicta o compromiso co mercado de Débeda Pública española.

- Penalizaranse aspectos tales como non achegar a información ou asesoramento solicitados pola Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, non asistir ás reunións da Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira cos Creadores de Mercado, presentar peticións nas poxas que se desvíen significativamente do prezo ou da rendibilidade do mercado secundario existente cinco minutos antes da celebración da poxa, ou desenvolver accións que poidan afectar negativamente ao funcionamento do mercado.

- Penalizaranse en todo caso as entidades que non cumpran coas obrigas de participar en poxas e garantir a liquidez do mercado secundario mediante a cotización