Skip to main content

Tributación de las Letras del Tesoro

Cualificación

Son activos financeiros emitidos ao desconto ou de rendemento implícito polo que a diferenza entre o importe obtido na venda ou amortización da letra e o pagado na súa compra ten a consideración de rendemento de capital mobiliario suxeito, en consecuencia, ao IRPF.


Tributación

O rendemento xerado entre o importe de compra e o de venda ou amortización das Letras del Tesoro, calquera que sexa o seu prazo, gravarase ao tipo do 19% ata os 6.000 €, o tramo da base liquidable entre 6.000 € e 50.000 € tributa ao 21% e o tramo que excede de 50.000 € tributa ao 23%.


Retención

Non existe retención a conta sobre este rendemento, calquera que sexa o perceptor del.