Tributación dun investimento en Valores del Tesoro adquiridos a través dun FondTesoro

Cualificación

Os beneficios obtidos polo participante derivan do aumento do valor das accións desde o momento en que foron adquiridas. Fiscalmente, estes beneficios considéranse ganancias ou perdas de capital e, polo tanto, mentres non se vendan as accións, non deberían incluírse na declaración do imposto sobre a renda. Se o prezo da participación (o seu valor neto do activo) no momento da venda é superior ao prezo pagado na compra, a súa diferenza considérase fiscalmente como plusvalía. En caso contrario, con fins fiscais, haberá unha perda de capital ou, cando coincidan, considerarase que non se produciu ningunha alteración da propiedade.

Fiscalidade

A ganancia de capital tributarase ao tipo impositivo do 19% ata os 6.000 €, a sección da base a pagar entre 6.000 e 50.000 € tributada ao 21% e a sección que supera os 50.000 € gravada ao 23%. A participación das plusvalías xeradas con anterioridade ao 20 de xaneiro de 2006 e derivadas de accións adquiridas antes do 31 de decembro de 1994 reducirase un 14,28% por cada ano de permanencia superior a dous. Para estes efectos, o número de anos de permanencia estará comprendido entre a data de adquisición das accións e o 31 de decembro de 1996, redondeado por exceso.


Retención

As plusvalías obtidas como consecuencia das transferencias ou devolucións das accións en Fondtesoro están suxeitas a retención de impostos (19%).