Skip to main content

Derechos del Creador de Mercado de Bonos y Obligaciones

1. Participación nas poxas do Tesoro: Só os Creadores de Mercado de Bonos e Obligaciones del Estado poderán presentar peticións nos trinta minutos previos ao peche do prazo de presentación de peticións en cada poxa de Bonos e Obligaciones.

2. Acceso a segundas voltas: Os Creadores de Mercado de Bonos e Obligaciones del Estado poderán acceder en exclusiva á segunda volta das poxas de Bonos e Obligaciones del Estado, que se desenvolverá entre a resolución da poxa e as doce horas do día hábil anterior ao da súa posta en circulación.

O importe que se emitirá como máximo, na segunda volta para cada Letra será do 24% do nominal adxudicado na fase de poxa desa mesma Letra.

Durante esta segunda volta, estes Creadores de Mercado poderán presentar peticións que serán adxudicadas ao prezo medio ponderado redondeado resultante da fase de poxa. Non obstante, na convocatoria das poxas, la Secretaría General del Tesoro poderá determinar un método distinto ao anterior á segunda quenda da poxa. Facendo uso desta prerrogativa, na actualidade e polas condicións do mercado, as solicitudes á segunda quenda adxudicaranse ao prezo marxinal ponderado redondeado da fase de poxa.

O importe máximo que se adxudicará a cada creador, logo da presentación da correspondente petición, reflectirá a súa participación nas adxudicacións desa poxa e unha poxa comparable dese Bono ou Obligación e á súa vez estará multiplicado por un coeficiente de premio. O coeficiente de premio poderá ter catro posibles tramos non acumulables:

- Un 24 por 100 do nominal adxudicado na fase de poxa para os Creadores que durante o último período de avaliación cumprisen os mínimos de cotización de Bonos e Obligaciones e que resultasen máis activos nos últimos períodos de avaliación precedentes á poxa.

- Un 20 por 100 do nominal adxudicado na fase de poxa para os Creadores que durante o último período de avaliación cumprisen os mínimos de cotización de Bonos e Obligaciones e, con todo, non resultasen máis activos nos últimos períodos de avaliación precedentes á avaliación.

- Un 4 por 100 do nominal adxudicado na fase de poxa para os Creadores que resultasen máis activos nos últimos períodos de avaliación precedentes á poxa e, con todo, non cumprisen durante o último período de avaliación os mínimos de cotización de Bonos e Obligaciones.

- Un 0 por 100 do nominal adxudicado na fase de poxa para os Creadores que non cumprisen durante o último período de avaliación os mínimos de cotización de Bonos e Obligaciones e que tampouco figuren como máis activos nos últimos períodos de avaliación precedentes á poxa.

3. Segregación e reconstitución de valores de Débeda do Estado: os Creadores de Bonos e Obligaciones serán as únicas entidades autorizadas a segregar e reconstituír valores de Débeda do Estado segregable.

4. Outras operacións de xestión da Débeda: A condición de Creador de Mercado de Bonos e Obligaciones del Estado será valorada na elección de contrapartidas para outras operacións de xestión e colocación de Débeda que poida realizar o Tesoro, tales como as emisións sindicadas en euros, as operacións de permuta financeira e as emisións en divisas.

5. Recepción de información sobre a política de financiamento do Tesoro.

6. Participación, de ser o caso, na fixación dos obxectivos de emisión de instrumentos do Tesoro a medio e longo prazo.

7. Representación na Comisión Asesora do Mercado de Débeda Pública, conxunta cos Creadores de Mercado de Letras del Tesoro.