Trámites

Permite a compra e venda de Letras, Bonos e Obligacións a través de Internet.

Consulta de expedientes de movementos de efectivo

Aplicación que dá a coñecer aos acredores da Administración General del Estado a súa situación de pagamentos realizados ou que están pendentes de realizar.

Realice operacións destinadas a favorecer a liquidez do mercado secundario de Deuda Pública.

Designar, dar de baixa, modificar e consultar os datos bancarios que figuran rexistrados no Fichero Central de Terceros

Comprobación de integridade de documentos mediante Código Seguro de Verificación de documentos electrónicos (CSV)

Sistema de intercambio de información electrónica.

Consulte o estado de tramitación de procedementos administrativos relativos a entidades de crédito.

Consultas e accións correspondentes en materia de garantías e depósitos