Trámites

Servizo de adhesión ao código de boas prácticas

Servei per a l'Adhesió al Codi de Bones Pràctiques per a deutors hipotecaris en risc de vulnerabilitat

Permite a compra e venda de Letras, Bonos e Obligacións a través de Internet.

Aplicación que dá a coñecer aos acredores da Administración General del Estado a súa situación de pagamentos realizados ou que están pendentes de realizar.

Realice operacións destinadas a favorecer a liquidez do mercado secundario de Deuda Pública.

Designar, dar de baixa, modificar e consultar os datos bancarios que figuran rexistrados no Fichero Central de Terceros

Sede electrónica da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional na que se recolle a información relativa ao acceso ao espazo de evidencia controlada

Comprobación de integridade de documentos mediante Código Seguro de Verificación de documentos electrónicos (CSV)

Sistema de intercambio de información electrónica.

Consulte o estado de tramitación de procedementos administrativos relativos a entidades financeiras.

Consultas e accións correspondentes en materia de garantías e depósitos