Requisitos para poder acceder a la condición de Creador de Mercado de Bonos y Obligaciones

Ser titular de conta de valores a nome propio no Mercado de Débeda Pública en Anotacións.

 Cumprir os requisitos que se establezan en termos da dotación de recursos técnicos e humanos, así como satisfacer as demais condicións económicas e xurídicas necesarias para ter a consideración de membros con facultades plenas en, polo menos, un dos mercados regulados ou sistemas multilaterais de negociación que determine a Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira.

 Actuar durante un período mínimo de un mes, demostrando coa súa actividade nos mercados primario e secundario de Bonos e Obrigas do Estado que existe un compromiso co mercado español de Débeda Pública semellante ao que se require do conxunto dos Creadores de Mercado.