Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE 5 URTE
Informazio B 0,00% B 0,00%
Fecha subasta 06/02/2020 20/02/2020
Mugaeguna 30/04/2023 31/01/2025
Likidazio data 11/02/2020 25/02/2020
Eskatutako nominal 4.700,43 4.975,00
Esleitutako nominal 1.600,43 3.165,00
Esleitutako nominal (2ª vuelta) 291,66 613,38
Gutxieneko prezio 100,940 101,020
Interes-tasa marjinal -0,290 -0,205
Ex-kupoi batez besteko prezio 100,977 101,096
Batez besteko erosprezio 100,977 101,096
Batez besteko interes-tasa -0,301 -0,220
Marjinalari esleitua 265,00 405,00
1.go prezio ez-onartua 100,930 101,010
Prezio horretan eskaera-bolumen 340,00 250,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (-) 620,10
Eskatutako efektiboa 4.743,10 5.025,64
Esleitutako efektiboa 1.615,85 3.198,83
Esleitutako efektiboa (2ª vuelta) 294,51 620,10
Hainbanatze portzentai - -
Estaldura-ratio 2,94 1,57
Aureko marjinal-tasa -0,222 -0,091