Preguntes freqüents

1. Com paga el Tresor?

El Tresor sempre paga a proposta del Ministeri corresponent (aquell amb el qual heu subscrit el contracte, el que us hagi concedit la subvenció, indemnització, beca...) a través de transferència a un compte bancari que hàgiu designat.

2. Què és el Fitxer Central de Tercers?

El Fitxer Central de Tercers és un registre que conté les dades dels beneficiaris dels pagaments del Tresor .

Per rebre pagaments del Tresor cal que el beneficiari hagi comunicat un compte bancari en el qual els vulgui rebre.

3. ¿Com em puc donar d’alta al Fichero Central de Terceros?

Si és el primer cop que heu de rebre un pagament del Tesoro, el Ministerio que correspongui (aquell amb el qual hàgiu subscrit el contracte o el que us hagi concedit la subvenció, la indemnització, la beca…) donarà d’alta les vostres dades identificatives (NIF, nom i cognoms o denominació de l’empresa, domicili…) en el Fichero Central de Terceros quan tramiti la proposta de pagament a favor vostre.

Posteriorment, ja podeu donar d’alta el compte bancari on vulgueu rebre el pagament.

.

4. ¿ Com comunico un compte bancari al Fichero Central de Terceros?

La comunicación de una cuenta bancaria en la que desea recibir pagos del Tesoro se efectuará mediante el servicio de Designación telemática con certificado electrónico.  Esta modalidad es obligatoria para todas las empresas.

En el caso de que el beneficiario del pago sea una persona física que no disponga de certificado electrónico, tendrá la vía alternativa de Presentación en papel del original del Modelo de designación de cuenta bancaria y comunicación de la baja de datos bancarios  dirigido a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.

5. ¿On puc presentar el Model de designació de compte bancari i comunicació de la baixa de dades bancàries?

Només en cas que el beneficiari sigui una persona física, tindrà l'opció de designar compte bancari, o comunicar baixa de dades bancàries, mitjançant presentació en paper del model.

El beneficiari haurà de presentar l’original del Model de designació de compte bancari i comunicació de la baixa de dades bancàries per qualsevol dels mitjans següents:

  • A qualsevol oficina de registre
  • Per correu postal, adreçant-lo a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional (Paseo del Prado, 4, 28014 de Madrid)á posible su presentación directa por internet a través de registro electrónico al ser requisito del procedimiento la presentación del modelo original.

No és possible presentar-lo directament per Internet per mitjà del registre electrònic, atès que és un requisit del procediment que es presenti el model original.
Per presentar-lo de manera telemàtica, disposeu del sistema de designació telemàtica de comptes.

6. Quin és el procediment a seguir perquè una persona física pugui realitzar tràmits telemàtics de pagaments de l'Tresor?

Si el beneficiari que rep el pagament és una persona física pot realitzar aquests tràmits mitjançant el certificat electrònic de persona física de l'propi beneficiari de l'pagament.

7.¿Quin procediment cal seguir quan el destinatari dels pagaments és una persona jurídica?

Es pot accedir als tràmits electrònics de pagaments de l'Tresor mitjançant certificat de representant. El representant podrà accedir directament a la pàgina web de l'Tresor per donar d'alta / baixa o consultar els seus comptes bancaris així com per consultar els pagaments que el Tresor hagi de realitzar-li o li hagi realitzat ja.

8. ¿Quins tipus de certificat electrònic puc utilitzar per fer els tràmits de manera telemàtica?

Per fer els tràmits telemàtics de Pagaments del Tesoro per mitjà del web del Tesoro, cal que disposeu d’algun dels certificats següents:

  • Certificat electrònic qualificat de persona física: la persona física ha de ser la persona interessada.
  • Certificat electrònic de representant que permeti l’accés com a representant d’una empresa.

S’informa que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) permet obtenir certificats electrònics de persona física de manera gratuïta que són vàlids per actuar davant les Administracions Públiques.

9. ¿Es pot utilitzar un certificat electrònic de representant?

Sí, es poden utilitzar certificats electrònics de representant per als serveis telemàtics de Pagaments del Tesoro

10. ¿Què és el codi IBAN?

L’IBAN és l’identificador internacional de comptes bancaris que substitueix el tradicional identificador únic a Espanya (Codi de Compte Client, conegut com a CCC).

A Espanya, l’IBAN està format per 24 caràcters amb l’estructura següent:

- Els dos primers caràcters identifiquen el país del compte. En el cas d’Espanya, seria ES.

- Els dos caràcters següents corresponen als dígits de control, calculats segons l’algoritme utilitzat per validar l’IBAN.

- Els vint caràcters restants corresponen al Codi de Compte Client (CCC) que ja s’utilitzava i identifiquen l’Entitat financera (4 dígits), l’Oficina del compte (4 dígits), els Dígits de control (2 dígits) i el Número de compte (10 dígits)

11. ¿Si ja he comunicat en algun moment un compte bancari al Fichero Central de Terceros, l’he de designar altra vegada?

No. Para recibir pagos del Tesoro no es necesario volver a designar una cuenta bancaria que ya designó en su momento. Los datos bancarios se conservan en el Fichero Central de Terceros hasta que usted los dé expresamente de baja.

12. ¿Quants comptes bancaris puc tenir donats d’alta en el Fichero Central de Terceros?

Les persones beneficiàries de pagaments del Tesoro poden designar un màxim de tres comptes bancaris on vulguin rebre pagaments del Tesoro.

Si ja té tres comptes donades d'alta, haurà de donar de baixa a l'almenys una d'elles per poder designar una de nova.

13. Si tinc diversos comptes bancaris donats d’alta en el Fichero Central de Terceros, en quin d’ells rebré els pagaments del Tesoro?

Per defecte, rebreu els pagaments del Tesoro en l'últim compte bancari que hagi designat i que consti en primer lloc en el Fichero Central de Terceros.

14. Si vull rebre un pagament en un compte concret dels que tinc donats d’alta en el Fichero Central de Terceros, a qui ho he d’indicar?

Per defecte, els pagaments del Tesoro s’efectuen en el compte bancari que ocupa el primer lloc en el Fichero Central de Terceros. Si us interessa rebre un pagament en un altre compte bancari que tingueu donat d’alta, cal que ho indiqueu al Ministerio que proposi el pagament (aquell amb el qual hàgiu subscrit el contracte o el que us hagi concedit la subvenció, la indemnització, la beca…).


Si aquest Ministerio ja hagués proposat el pagament a un altre compte bancari, però encara no l’hagués efectuat, la persona beneficiària del pagament ha d’adreçar un escrit al Servicio de Ordenación de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, en què indiqui el següent:

- el NIF del creditor,

- el número de la proposta de pagament afectada, i

- el compte bancari que correspongui.

Cal presentar aquest escrit:

  • Per mitjà del Registro Electrónico del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad o del Registro Electrónico Común de l’Administración General del Estado. En tots dos casos, cal indicar en els camps «Expone» o «Solicita» del formulari que s’empleni que la sol·licitud va adreçada a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, Servicio de Ordenación de Pagos («Cambio de cuenta de pago»).Si presenta l'escrit a través de Registre Electrònic Comú, segur de selecciona com a organisme destinatari la Subdirección General del Tesoro:  

  • En paper, a qualsevol oficina de registre, i adreçat a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, Servicio de Ordenación de Pagos («Cambio de cuenta de pago»). 

Cal avançar l’escrit per correu electrònic, juntament amb el resguard o el justificant del registre, a l’adreça cambiocuenta@economia.gob.es, perquè el canvi de compte corresponent es pugui fer abans que s’efectuï el pagament.


S’informa que aquesta adreça de correu electrònic únicament es pot utilitzar per demanar aquests canvis de compte. Per a informació sobre els pagaments, cal accedir al Sistema de consulta de pagaments.

15. ¿Cómo puedo conocer el orden de las cuentas bancarias que tengo dadas de alta en el Fichero Central de Terceros?

Usted podrá conocer el orden de las cuentas que tiene dadas de alta a través del Sistema de consulta de cuentas .

En el caso de que el beneficiario del pago sea persona física que no disponga de un certificado electrónico, tendrá la vía alternativa de solicitar una ficha de sus datos bancarios mediante correo electrónico a la dirección FTerceros@economia.gob.es  indicando su nombre, apellidos y NIF.

 

16. ¿Cómo puedo modificar el orden de las cuentas que tengo dadas de alta en el Fichero Central de Terceros?

Puede modificar la cuenta preferente que tiene dada de alta en el Fichero Central de Terceros:

  • Designación telemática, si es persona física utilizando su certificado electrónico y si se trata de una empresa a través de un representante con certificado de representante. 
  • En el caso de que el beneficiario del pago sea una persona física que no disponga de certificado electrónico tendrá la vía alternativa de solicitar la modificación de su cuenta preferente mediante correo electrónico a la dirección  FTerceros@economia.gob.es indicando su nombre, apellidos y NIF.

Así mismo le recordamos que por defecto recibirá los pagos del Tesoro en la última cuenta bancaria que haya designado y que figurará en primer lugar en el Fichero Central de Terceros.

17. Em poden exigir una fitxa amb les meves dades bancàries des de qualsevol Ministerio?

No s’expediran certificats per acreditar l’alta de dades bancàries davant el Ministerio que faci la proposta de pagament a favor vostre (aquell amb el qual hàgiu subscrit el contracte o el que us hagi concedit la subvenció, la indemnització, la beca, etc.).

A més a més, en cap cas no se us pot impedir que participeu en convocatòries d’ajuts i subvencions, entre d’altres, pel fet que no esteu d’alta en el Fichero Central de Terceros ni per no acreditar aquesta circumstància davant el Ministerio que faci la proposta de pagament a favor vostre.

Només cal que doneu d’alta les vostres dades bancàries en el Fichero Central de Terceros quan esdevingueu la persona adjudicatària del contracte, l’ajuda, la beca, la subvenció, etc

18. ¿Cómo puedo dar de baja una cuenta bancaria registrada en el Fichero Central de Terceros?

Para dar de baja una cuenta bancaria deberá hacerlo telemáticamente si es persona física utilizando su certificado electrónico, y si se trata de una empresa a través de un representante con su certificado de representante.

 - En el caso de tratarse de una persona física que no disponga de certificado electrónico, tendrá la vía alternativa de solicitar la baja de sus datos bancarios :

19. La meva empresa ha canviat de nom, però continua tenint el mateix NIF

Si la vostra empresa ha canviat de nom, però manté el NIF, cal que demaneu el canvi de denominació en el Fichero Central de Terceros enviant una còpia escanejada de la nova targeta d’identificació fiscal a l’adreça de correu electrònic següent: FTerceros@economia.gob.es

20. Si la meva empresa es troba en concurs de creditors, qui ha de designar el compte bancari?

Cuando una empresa está en concurso de acreedores, la designación de cuenta bancaria se hará telemáticamente únicamente por su administrador concursal. Previamente deberá comunicar esta circunstancia al Fichero Central de Terceros (FTerceros@economia.gob.es) y adjuntar fotocopia de su nombramiento como administrador concursal.

Si cesa el administrador concursal (aunque la empresa siga en concurso), el representante de la empresa podrá designar de nuevo cuenta bancaria telemáticamente, adjuntando también fotocopia del cese del administrador concursal.

Las empresas figuraran en “concurso de acreedores” hasta que se aporte auto judicial de conclusión del concurso.

 

21. ¿Quins pagaments tinc pendents?

Per mitjà del Sistema de consulta de pagaments, podeu conèixer els pagaments rebuts, com també els que tingueu pendents de rebre la proposta dels quals hagi estat tramitada completament pel Ministerio que correspongui.

22. Necessito un certificat de pagament, com el puc obtenir?

Si voleu obtenir un certificat de pagament, cal que us poseu en contacte amb la Intervención Delegada, a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional (RCIDTesoroContabilidad@IGAE.hacienda.gob.es) indiqueu el nom o la denominació social de la persona beneficiària del pagament, el NIF, l’import del pagament i la data, com també el domicili al qual desitgeu que us l’enviïn.