Skip to main content

Preguntes freqüents

1. ¿Quina mena de garanties s’admeten a la Caja General de Depósitos?

Sense perjudici del que estableix la normativa concreta que exigeix la constitució d’una garantia particular, la Caja admet garanties constituïdes:

 • en efectiu
 • mitjançant aval (d’entitats de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca)
 • mitjançant assegurança de caució (de companyies asseguradores autoritzades a operar en el ram de caució)
 • mitjançant deute de l’Estat

.

2. ¿Quines són les garanties que han de constituirse en la Caixa General de Dipòsits?

Las garantías que pueden constituirse en la Caja son todas aquéllas cuya normativa indique que deben quedar a disposición de los órganos de la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal.

Sólo podrán constituirse en la Caja garantías a disposición de las Administraciones Autonómica y Local cuando exista un convenio que lo posibilite. Actualmente no existe ningún convenio en vigor.

Se podrán constituir garantías a disposición de las instituciones y órganos de la Unión Europea en aquellos supuestos que establezcan las normas dictadas por aquellas o las normas que las desarrollen en el ordenamiento jurídico interno.

3. ¿On es presenten les garanties exigides per la normativa de contractes de les Administracions Públiques?

Totes les garanties definitives i les garanties provisionals constituïdes en efectiu s’han de presentar a la Caja General de Depósitos.

4.¿Hi ha cap model d’aval i d’assegurança de caució als quals sigui necessari ajustar-se?

Sí: 

Model d’aval

Model d’assegurança de caució

Us podeu descarregar els models des d’aquest enllaç.

5.¿Cuánto tiempo deben permanecer las garantías en la Caja General de Depósitos?

 La Caja custodiará las garantías hasta que la Administración que solicitó el depósito o la garantía expida la correspondiente orden de cancelación.

 Las garantías podrán ser objeto de prescripción por abandono en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

6. ¿Com es recuperen les garanties cancellades?

La devolució d'una garantia es produeix quan aquesta deixa de ser necessària per respondre del compliment de l'obligació per a la qual es va constituir. L'Administració que va sol·licitar el dipòsit o la garantia d'expedir una ordre de cancel·lació que remetrà a la Caixa. A partir d'aquest moment, la Caixa iniciarà els tràmits per retornar la garantia a l'interessat.

La devolució de les garanties en efectiu es porta a terme mitjançant transferència bancària el compte designat pel garantit.

Per avals i assegurances es recorda que no és necessari retirar el document de la Caixa atès que el justificant de cancel·lació de la garantia té ple poder alliberador.

Per retirar un certificat d'immobilització del deute, o si per qualsevol circumstància necessita retirar el document original de l'aval o assegurança de caució, la persona que vagi a retirar el document haurà de personar-se en la Caixa: a la seu central oa la sucursal on es va constituir la garantia en qüestió.

Aquesta persona haurà de presentar a la Caixa el poder notarial o autorització escrita, amb antefirma i segell de l'empresa, que li permeti retirar la garantia, amb indicació del seu nom, NIF i empresa a la qual representa (si escau).

Els avals, assegurances de caució i els certificats d'immobilització de deute es retiren a l'oficina de la Caixa en la qual s'haguessin dipositat.

7.¿Les garanties poden ser objecte d’embargament judicial o administratiu?

Pueden ser objeto de embargo judicial o administrativo los depósitos de libre disposición o las garantías en efectivo.

8.¿Les garanties constituïdes a la Caja poden ser decomissades?

Sí, segons el procediment establert en el Reglament de la Caja General de Depósitos

9. ¿Com em dono d'alta per accedir al servei SECAD?

L'accés al servei SECAD no requereix d'alta prèvia excepte en el cas que es tracti d'una autoritat pública, en aquest cas haurà de seguir les instruccions facilitades en Cancel·lació i devolució de dipòsits i garanties.

Si vostè accedeix a representació d'un banc o entitat asseguradora, els únics requisits són:

 • Disposar d'un certificat electrònic en vigor, ja sigui aquest de persona física o de representant de persona jurídica
 • Disposar de poders validats davant la Caja General de Depósitos a Madrid *.
* Al llarg d'aquest any està previst unificar en una base de dades dels apoderaments validats en totes les Delegaciones de Economía y Hacienda en les respectives províncies, de manera que qualsevol apoderat els poders hagin estat validats en una Delegación de Economía y Hacienda per a poder presentar garanties davant la Caja General de Depósitos podrà accedir a l'aplicatiu SAQAD)

10. Sóc un apoderat d'un banc o entitat asseguradora amb poders validats davant la Caixa d'una altra província ¿Com puc accedir a SECAD per constituir una garantia?

Para poder acceder a SECAD y constituir una garantía es necesario disponer de certificado electrónico y bastantear sus poderes ante la Caja General de Depósitos en Madrid o en cualquiera de sus sucursales.

Si tiene problemas con el acceso, consulte con la sucursal donde realizó el bastanteo para que le confirmen que consta dado de alta en SECAD como apoderado de su entidad, y en caso contrario le informarán de los pasos a seguir.

Una vez ha confirmado que consta dado de alta en SECAD, si persisten los problemas en el acceso a la aplicación, remita una incidencia a SECAD@economia.gob.es

11. Com apoderat d'un banc o entitat asseguradora, ¿quins tipus de certificat electrònic puc utilitzar per accedir al servei SECAD?

Per accedir i realitzar tràmits telemàtics mitjançant el servei SECAD, ha de disposar d'algun dels següents certificats:

 • Certificat electrònic qualificat de persona física
 • Certificat electrònic de representant

S'informa que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) permet obtenir certificats electrònics de persona física gratuïts vàlids per actuar davant les administracions públiques.

12. El banc o entitat asseguradora té garanties que es van constituir amb un altre NIF. ¿Com puc consultar l'estat d'aquestes garanties?

Si un banc o entitat asseguradora, per motiu d'una fusió empresarial o qualsevol altra circumstància, ha de poder accedir a consultar garanties constituïdes amb un altre NIF diferent al seu actual, haurà de remetre a constitucion-otrasgarantias@economia.gob.es un escrit motivant el seu dret i capacitat per a consultar les garanties corresponents a l'esmentat NIF i adjuntant qualssevol documentació que permeti a la Caja General de Depósitos verificar la legitimitat d'aquesta sol·licitud i procedir a activar la consulta.

13. Sóc una empresa o persona física que ha constituït un dipòsit o garantia. ¿Com puc consultar l'estat de l'esmentat dipòsit o garantia?

L'aplicació SECAD permet a la persona física o empresa que ha constituït una garantia (aval, assegurança de caució o garantia en efectiu) o dipòsit, consultar l'estat de la mateixa així com descarregar-se els justificants associats de constitució de la garantia o dipòsit. També poden descarregar-se els justificants associats a la cancel·lació de garanties i dipòsits.

Per poder accedir a aquesta consulta haurà d'utilitzar un certificat electrònic en vigor del següent tipus:

 • Persona física: certificat electrònic de persona física
 • Empresa: certificat electrònic de representant de persona jurídica

L'aplicació SECAD es basarà en el certificat electrònic utilitzat per identificar la persona que accedeix i permetre l'accés a la consulta d'aquelles garanties i dipòsits en què consti com alguna de les parts implicades.

S'informa que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) permet obtenir certificats electrònics de persona física gratuïts vàlids per actuar davant les administracions públiques.

14. ¿Si tinc algun problema amb SECAD a on vaig?

S'han posat a disposició de l'usuari dos canals de consulta, un relacionat amb dubtes o problemes en relació al propi procediment de constitució / cancel·lació de garanties (ex .: dubtes respecte a l'estat de la garantia, o sobre la norma que habilita la constitució de la mateixa, etc.), i un altre relacionat estrictament amb dubtes o problemes tècnics de l'aplicació SECAD (ex .: no es pot accedir a l'aplicació, problemes amb la signatura electrònica, etc.)

Per poder solucionar amb la major agilitat i immediatesa la seva consulta o incidència, és important que utilitzeu el canal adequat:

 • Consultes i incidències amb el procediment de constitució / cancel·lació:

conscgp@economia.gob.es

 • Consultes i incidències tècniques:

secad@economia.gob.es

En el correu descrigui de la forma més detalladament possible el problema que li ha sorgit i adjunti captures de pantalla de la incidència per facilitar-nos la ràpida resolució de la mateixa.

15. ¿Cómo justifico ante una autoridad pública la constitución de una garantía o ante mi banco o aseguradora la cancelación de una garantía?

El sistema SECAD permite la consulta telemática, tanto a las autoridades públicas como a bancos y entidades aseguradoras, del estado de las garantías constituidas ante la Caja General de Depósitos. Al tener todas estas entidades la posibilidad de comprobar directamente la situación de garantía constituida y en vigor, o de garantía cancelada, ya no sería necesario presentar ningún certificado o documento justificativo (ya sea en formato electrónico o en papel).

No obstante, para cubrir cualquier eventualidad, SECAD genera tanto un justificante de constitución de garantía (en el momento de la constitución), como un justificante de cancelación de la misma (cuando se haya cancelado parcial o totalmente) en formato pdf y que constará de firma electrónica mediante CSV (Código Seguro de Verificación) que es posible descargar a través de SECAD. Dicho justificante tendrá la consideración de copia auténtica y tendrá plena validez frente a cualquier administración pública a la que sea presentado.

16. SECAD está inoperativo y no es posible su uso para constituir una garantía. ¿Qué puedo hacer?

SECAD es una aplicación con funcionamiento 24x7, por lo que cualquier incidencia que afecte a su funcionamiento se resolverá en un corto espacio de tiempo, no obstante, cuando la entidad bancaria o aseguradora se encuentre en una situación de urgencia a la hora de constituir una garantía, podrá remitir una incidencia a secad@economia.gob.es o a conscgp@economia.gob.es o llamar al número 91 209 97 97.

17. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para acreditar apoderados ante la Caja General de Depósitos?

La entidad que solicite la acreditación de apoderados ante la Caja General de Depósitos de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, ha de contar con autorización del Banco de España (en el caso de las entidades de crédito y sociedades de garantía recíproca) para operar en España, o de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (en el caso de las entidades aseguradoras) para operar en España en el ramo de caución.

 1. Para solicitar su acreditación como garante ante la Caja General de Depósitos, la entidad deberá remitir en formato electrónico a la dirección de email abogacia.tesoro@economia.gob.es la escritura de constitución de la entidad o de la sucursal en España y copia del NIF, y seguidamente podrá acreditar a los apoderados que la representarán ante la Caja, tal como se indica en el apartado 2 siguiente.

  Si la entidad ya existe en nuestra base de datos, tan solo necesita acreditar a los apoderados, sin necesidad de aportar la documentación a que se refiere este apartado. También podrá comunicar las bajas de los mismos, cuando se produzcan, bien por jubilación o por cualquier circunstancia que determine la terminación de la relación de apoderamiento

 1. Para acreditarse como apoderado de una entidad garante ante la Caja General de Depósitos, deberá remitirse en formato electrónico a la dirección de email abogacia.tesoro@economia.gob.es  la escritura de apoderamiento y la copia del DNI del apoderado. La escritura deberá contener las cláusulas de apoderamiento ante la Caja General de Depósitos, conforme los modelos disponibles en la pestaña IMPRESOS https://www.tesoro.es/ca/caja-general-de-depositos/impresos. El trámite de alta no requiere el pago de tasa alguna y se resuelve en un plazo aproximado de 24/48 horas.

Para cualquier duda, nuestro contacto es: abogacia.tesoro@economia.gob.es, o bien los teléfonos 91 209 95 48 y 49.

18. Medidas especiales en relación con el COVID-19*, con el fin de evitar en la medida de lo posible la asistencia de público a la Caja General de Depósitos

 • Para constituir una garantía o depósito en efectivo habrá que hacer una solicitud al siguiente correo electrónico: constitucion-efectivo@economia.gob.es
 • Para solicitar la cancelación de una garantía o depósito se utilizará el sistema SECAD, y, muy excepcionalmente, Géiser.
 • La constitución de garantías mediante avales y seguros de caución se debe realizar mediante el sistema SECAD. Si no dispone de certificado para constituir la garantía, se recuerda que se puede constituir la garantía en efectivo, lo cual no requiere certificado.
 • Para solicitar la devolución de avales, seguros de caución o deuda del Estado se contactará con la autoridad que dictó la orden de cancelación o remitir una solicitud al siguiente correo electrónico: devolucionotrasgarantias@economia.gob.es

En caso de duda, manden un correo electrónico a la siguiente dirección: conscgp@economia.gob.es o llamen al número 91 209 97 97

*Estas medidas se toman en aplicación de los dispuesto en la Resolución de 12 de marzo de 2020 de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre las medidas organizativas a adoptar en los centros de trabajo del departamento en relación con el Covid-19.

19. ¿Puedo realizar las gestiones ante la Caja General de Depósitos de Madrid de manera presencial o tengo que hacerlo por medios electrónicos? ¿Cómo obtener cita previa?

Las actuaciones que deban realizarse ante la Caja General de Depósitos en Madrid se desarrollarán por procedimientos electrónicos. Las personas jurídicas tienen la obligación de relacionarse con las Administraciones Púbicas por medios electrónicos. Únicamente las personas físicas podrán realizar sus actuaciones con cita previa en las dependencias de la Caja.

Para obtener cita previa pinche aquí.