Cancellació i devolució de garanties i dipòsits

En el cas de les garanties, quan l’Administración consideri que s’ha complert l’obligació garantida, demanarà a la Caja la cancel·lació de la garantia i us lliurarà l’Ordre de cancel·lació de la garantia emplenada i signada degudament.

En el cas dels dipòsits, quan la persona beneficiària en demani la devolució, ha de lliurar a la Caja, de manera similar al cas anterior, l’Ordre de cancel·lació del dipòsit emplenada i signada degudament.

Mensaje únicamente para autoridades, no para particulares ni empresas: la presentación de órdenes de cancelación de garantías y depósitos se tendrán que emitir de manera obligatoria a través del sistema informático SECAD para la Caja General del Tesoro y aquellas sucursales en las Delegaciones de Economía y Hacienda que estén incorporadas a SECAD. Puede consultar la relación de sucursales incorporadas a SECAD en la sección de Preguntas Frecuentes . Si la Autoridad todavía no está dada de alta en SECAD deberá proceder a enviar el formulario de alta –pinchar aquí- al siguiente correo: altasecad@economia.gob.es.

Per poder recuperar un dipòsit o una garantia:

  1. Quan es tracti d’una garantia o un dipòsit en efectiu:

Cal que designeu un compte bancari perquè el Tesoro us pugui fer la transferència de l’import de la garantia o del dipòsit en efectiu.

  1. Qualsevol altre tipus de garantia: aval, assegurança de caució o deute de l’Estat.

La persona que retiri el document original de l’aval, el certificat de l’assegurança de caució o el certificat d’immobilització del deute s’ha de presentar personalment a la Caja, ja sigui a la seu central o a la sucursal on va constituir la garantia en qüestió.

Aquesta persona ha de presentar a la Caja el poder notarial o l’autorització escrita, amb antesignatura i segell de l’empresa, que li permeti retirar la garantia, i ha d’indicar el seu nom, el NIF i el nom de l’empresa que representa (si escau).