Normativa

 • Orde ECM/25/2024, do 19 de xaneiro, pola que se dispón a creación de Débeda do Estado durante o ano 2024 e xaneiro de 2025.
 • Orde ETD/37/2023, do 17 de xaneiro,, pola que se dispón a creación de Débeda do Estado durante o ano 2023 e xaneiro de 2024. Corrección de erros da Orde ETD/37/2023, do 17 de xaneiro, pola que se dispón a creación de Deuda del Estado durante os anos 2023 e xaneiro de 2024.
 • Orde ETD/18/2022, do 18 de xaneiro, pola que se dispón a creación de Deuda del Estado durante o ano 2022 e xaneiro de 2023 e se recollen as Cláusulas de Acción Colectiva normalizadas.
 • Orde ETD/27/2021, do 15 de xaneiro, pola que se dispón a creación de Débeda do Estado durante o ano 2021 e xaneiro de 2022.
 • Orde ETD/9/2020, do 16 de xaneiro,, pola que se dispón a creación de Débeda do Estado durante o ano 2020 e xaneiro de 2021.
 • Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 18 de marzo de 1999, Pola que se establecen as condicións para a apertura de contas de valores entre a Central de Anotacións do Banco de España e os sistemas de compensación e liquidación de valores con sede na Unión Europea.
 • Resolución do 4 de marzo de 1999, da Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira, Pola que se regula a figura de Entidade Negociante de Débeda Pública do Reino de España. Modificada por Resolucións do 10 de abril de 2000 e 10 de outubro de 2000, da mesma Dirección Xeral.
 • Resolución do 11 de febreiro de 1999 da Dirección Xeral do Tesoro e Politica Financeira, Pola que se regula a figura do Creador de Mercado de Débeda Pública do Reino de España. Modificada por Resolucións do 23 de Xullo de 1999, do 10 de abril de 2000, 10 de outubro de 2000 e do 31 de xullo 2001, da mesma Dirección Xeral.
 • Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 10 de febreiro de 1999, Pola que se regula a figura de Creador de Mercado de Débeda Pública do Reino de España.
 • Real decreto 2813/1998, do 23 de decembro, Polo que se establece o procedemento de redenominación a euros da Débeda do Estado rexistrada na Central de Anotacións.
 • Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 24 de novembro de 1998, Pola que se autoriza a realización pola Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira de operacións de intercambio financeiro.
 • Orde do 14 de outubro de 1998, Pola que se eliminan os valores nominais unitarios da Débeda do Estado anotada e as tenzas de Débeda do Estado anotada constituídas por valores do mesmo código valor se converten en tenzas de saldos nominais.
 • Circular do Banco de España 7/1997, do 21 de novembro, Sobre operacións de segregación e reconstitución de valores de Débeda do Estado, e modificación da Circular 8/1991, do 26 de novembro, sobre operacións a prazo con terceiros.
 • Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 19 de xuño de 1997, Pola que se regulan as operacións de segregación de principal e cupóns dos valores de Débeda do Estado e a súa reconstitución, e se autoriza á Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira a formalizar préstamos singulares con institucións financeiras.
 • Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 19 de maio de 1995, Pola que se autoriza a formalización de liñas de crédito mobilizables mediante emisións de Letras del Tesoro.
 • Circular do Banco de España 8/1991, do 26 de novembro, Sobre operacións a prazo con terceiros. Modificada pola Circular 6/1993, do 26 de marzo e pola Circular 7/1997, do 21 de novembro.
 • Circular do Banco de España 6/1991, do 13 de novembro, Sobre Entidades Xestoras do Mercado de Débeda Pública en Anotacións. Modificada pola Circular 6/1993, do 26 de marzo, pola Circular 7/1994, do 26 de setembro e pola Circular 3/1996, do 27 de febreiro.
 • Lei 24/1988 do 28 de xullo, Do mercado de valores. Modificada pola Lei 37/1998, do 16 de novembro.
 • Resolución do 24 de xuño de 1987, da Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira, Mediante a que se dá cumprimento ao disposto nos artigos 8 e 15 da Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 19 de maio de 1987, sobre aplicación do sistema de anotacións en conta para a Débeda do Estado. Modificada polas Resolucións da Dirección Xeral do Tesoro e Política Financeira, do 9 de xullo de 1987 e do 22 de marzo de 1994.
 • Circular do Banco de España 16/1987, do 19 de maio, Sobre entidades de depósito e outros intermediarios financeiros. Modificada polas Circulares 5/1989 de 24 do febreiro e 3/1990 do 28 de marzo.
 • Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 19 de maio de 1987, Que desenvolve o Real decreto 505/1987, do 3 de abril, e pola que se delegan determinadas competencias no Director Xeral do Tesoro e Política Financeira. Modificada polas Ordes Ministeriais do 11 de xuño de 1987, 31 de xuño de 1987, 26 de maio de 1989 e do 31 de outubro de 1991
 • Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, Polo que se dispón a creación dun sistema de anotacións en conta para a Débeda do Estado. Modificado polo Real decreto 1009/1991, do 21 de xuño e polo Real decreto 536/1997, do 14 de abril.

 • Resolución de 10 de mayo de 2024, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de mayo de 2024 y se convocan las correspondientes subastas.
 • Resolución de 3 de mayo de 2024, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de mayo de 2024 y se convocan las correspondientes subastas.
 • Resolución do 12 de abril de 2024, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de abril de 2024 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 12 de abril de 2024, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se fai público o tipo de xuro efectivo anual para o segundo trimestre natural do ano 2024, a efectos de cualificar tributariamente a determinados activos financeiros.
 • Resolución do 27 de marzo de 2024, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de abril de 2024 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 15 de marzo de 2024, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2024 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 1 de marzo de 2024, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2024 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 9 de febreiro de 2024, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2024 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ECM/97/2024, do 7 de febrero, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a trinta anos que se emiten no mes de febreiro de 2024 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ECM/91/2024, do 6 de febrero, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a trinta anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 26 de xaneiro de 2024, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2024 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 23 de xaneiro de 2024, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se publica o calendario de poxas de Bonos e Obligaciones del Estado para o ano 2024 e o mes de xaneiro de 2025.
 • Resolución do 22 de xaneiro de 2024, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Letras del Tesoro a tres, seis, nove e doce meses que se realizarán durante o ano 2024 e o mes de xaneiro de 2025, e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 12 de xaneiro de 2024, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2024 e se convocan as correspondentes poxas.
 • ECM/7/2024, do 11 de xaneiro, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xaneiro de 2024 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ECM/5/2024, do 10 de xaneiro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 29 de decembro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2024 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 28 de decembro de 2023, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se fai público o tipo legal de xuro de demora aplicable ás operacións comerciais durante o primeiro semestre natural do ano 2024.
 • Resolución do 20 de decembro de 2023, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro efectivo anual para o primeiro trimestre natural do ano 2024, para os efectos de cualificar tributariamente determinados activos financeiros.
 • Resolución do 1 de decembro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de decembro de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 10 de novembro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 30 de outubro de 2023, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2027 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 30 de outubro de 2023, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2024 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 30 de outubro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2030 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 30 de outubro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán os Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2023 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 30 de outubro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2033 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 30 de outubro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2048, 30 de novembro de 2049 e 30 de novembro de 2050, durante o actual período de interese.
 • Resolución do 30 de outubro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2039 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 27 de outubro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ETD/1135/2023 ,do 18 de outubro, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación europea que se emiten no mes de outubro de 2023 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ETD/1132/2023 ,do 17 de outubro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación europea, mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 13 de outubro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2023 e se convocan as correspondentes poxas. Corrección de erros da Resolución do 13 de outubro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución de 29 de setembro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 26 de setembro de 2023, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo de xuro efectivo anual para o cuarto trimestre natural do ano 2023, para os efectos de cualificar tributariamente a determinados activos financeiros.
 • Resolución do 15 de setembro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de setembro de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 1 de setembro de 2023, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Obligaciones del Estado no mes de setembro de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 28 de xullo de 2023, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Obligaciones del Estado no mes de agosto de 2023 e se convocan as correspondentes poxas. Corrección de erros da Resolución do 28 de xullo de 2023,, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Obligaciones del Estado no mes de agosto de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 14 de xullo de 2023, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xullo de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 30 de xuño de 2023, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xullo de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 28 de xuño de 2023, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro de demora aplicable ás operacións comerciais durante o segundo semestre natural do ano 2023.
 • Resolución do 20 de xuño de 2023, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo de xuro efectivo anual para o terceiro trimestre natural do ano 2023, a efectos de cualificar tributariamente determinados activos financeiros.
 • Resolución do 9 de xuño de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xuño de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ETD/581/2023, do 8 de xuño, pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xuño de 2023 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ETD/573/2023, do 7 de xuño, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 26 de maio de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xuño de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 12 de maio de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de maio de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 28 de abril de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de maio de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 14 de abril de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Obligaciones del Estado no mes de abril de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 5 de abril de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de abril de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 22 de marzo de 2023, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se fai público o tipo de xuro efectivo anual para o segundo trimestre natural do ano 2023, a efectos de cualificar tributariamente a determinados activos financeiros
 • Resolución do 10 de marzo de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 24 de febreiro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2023 e se convocan as correspondentes poxas. Corrección de erros da Resolución do 24 de febreiro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ETD/152/2023, do 22 de febreiro, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a quince anos que se emiten no mes de febreiro de 2023 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ETD/150/2023, do 21 de febreiro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a quince anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 10 de febreiro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución de 27 de enero de 2023, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2023 y se convocan las correspondientes subastas.
 • Orden ETD/66/2023, de 26 de enero,, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de febrero de 2023 mediante el procedimiento de sindicación.
 • Orden ETD/61/2023, de 25 de enero,, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez años mediante el procedimiento de sindicación.
 • Resolución de 20 de enero de 2023,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el calendario de subastas de Bonos y Obligaciones del Estado para el año 2023 y el mes de enero de 2024.
 • Resolución de 19 de enero de 2023,, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el año 2023 y el mes de enero de 2024, y se convocan las correspondientes subastas.
 • Resolución do 13 de xaneiro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 5 de xaneiro de 2023, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2023 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 28 de decembro de 2022, da Secretaría General del Tesoro y Financiera Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro de demora aplicable ás operacións comerciais durante o primeiro semestre natural do ano 2023.
 • Resolución do 25 de novembro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de decembro de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 11 de novembro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 28 de outubro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 21 de outubro de 2022, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2024 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 21 de outubro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2048, 30 de novembro de 2049 e 30 de novembro de 2050, durante o actual período de interese.
 • Resolución do 21 de outubro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán os Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2023 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 21 de outubro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2033 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 21 de outubro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2030 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 21 de outubro de 2022, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2027 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 14 de outubro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.  
 • Resolución de 30 de setembro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ETD/907/2022, do 21 de setembro, pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a vinte anos que se emiten no mes de setembro de 2022 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ETD/906/2022, de 20 de setembro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a vinte anos mediante o procedemento de sindicación.  
 • Resolución do 21 de setembro de 2022, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo de xuro efectivo anual para o cuarto trimestre natural do ano 2022, para os efectos de cualificar tributariamente a determinados activos financeiros.
 • Resolución do 9 de setembro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de setembro de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución de 26 de agosto de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de septiembre de 2022 y se convocan las correspondientes subastas.
 • Resolución do 29 de xullo de 2022, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Obligaciones del Estado no mes de agosto de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 15 de xullo de 2022, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xullo de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 1 de xullo de 2022, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Obligaciones del Estado no mes de xullo de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 28 de xuño de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro de demora aplicable ás operacións comerciais durante o segundo semestre natural do ano 2022.
 • Resolución do 21 de xuño de 2022, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo de xuro efectivo anual para o terceiro trimestre natural do ano 2022, a efectos de cualificar tributariamente determinados activos financeiros
 • Resolución do 10 de xuño de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xuño de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ETD/531/2022, do 8 de xuño, pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xuño de 2022 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ETD/516/2022, do 7 de xuño, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 27 de maio de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xuño de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 13 de maio de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de maio de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 29 de abril de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de maio de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 13 de abril de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de abril de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 1 de abril de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de abril de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 23 de marzo de 2022, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se fai público o tipo de xuro efectivo anual para o segundo trimestre natural do ano 2022, a efectos de cualificar tributariamente a determinados activos financeiros.
 • Resolución do 11 de marzo de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 25 de febreiro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 11 de febreiro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ETD/88/2022, do 10 de febreiro, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a trinta anos que se emiten no mes de febreiro de 2022 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ETD/84/2022, do 9 de febreiro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a trinta anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 24 de xaneiro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se publica o calendario de poxas de Bonos e Obligaciones del Estado para o ano 2022 e o mes de xaneiro de 2023.
 • Resolución do 21 de xaneiro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Letras del Tesoro a tres, seis, nove e doce meses que se realizarán durante o ano 2022 e o mes de xaneiro de 2023, e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 14 de xaneiro de 2022, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ETD/6/2022, do 12 de xaneiro, pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xaneiro de 2022 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ETD/3/2022, do 11 de xaneiro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 30 de decembro de 2021, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se fai público o tipo legal de xuro de demora aplicable ás operacións comerciais durante o primeiro semestre natural do ano 2022.
 • Resolución do 30 de decembro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2022 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 16 de decembro de 2021, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro efectivo anual para o primeiro trimestre natural do ano 2022, para os efectos de cualificar tributariamente determinados activos financeiros.
 • Resolución do 9 de decembro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se anula a segunda poxa de Bonos y Obligaciones del Estado prevista para o mes de decembro de 2021.
 • Resolución do 26 de novembro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de decembro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 12 de novembro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 29 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 25 de outubro de 2021, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2024 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 25 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán os Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2023 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 25 de outubro de 2021, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2027 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 25 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable na data de vencemento e pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán os Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2021 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 25 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2048, 30 de novembro de 2049 e 30 de novembro de 2050, durante o actual período de interese.
 • Resolución do 25 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2033 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 25 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2030 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 15 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.Corrección de erro na Resolución do 15 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 1 de outubro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 22 de setembro de 2021, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo de xuro efectivo anual para o cuarto trimestre natural do ano 2021, para os efectos de cualificar tributariamente a determinados activos financeiros.
 • Resolución do 10 de setembro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de setembro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ETD/939/2021, do 8 de setembro, pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a vinte anos que se emiten no mes de setembro de 2021 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ETD/937/2021, de 7 de setembro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a vinte anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 27 de agosto de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de setembro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 30 de xullo de 2021, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de agosto de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 9 de xullo de 2021, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xullo de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 29 de xuño de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro de demora aplicable ás operacións comerciais durante o segundo semestre natural do ano 2021.
 • Resolución do 25 de xuño de 2021, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xullo de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 24 de xuño de 2021, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo de xuro efectivo anual para o terceiro trimestre natural do ano 2021, a efectos de cualificar tributariamente determinados activos financeiros.
 • Orde ETD/659/2021, do 23 de xuño, pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xuño de 2021 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ETD/645/2021, do 22 de xuño, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 11 de xuño de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xuño de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 28 de maio de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xuño de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 14 de maio de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de maio de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 30 de abril de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de maio de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 16 de abril de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de abril de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ETD/355/2021, do 14 de abril, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a quince anos que se emiten no mes de abril de 2021 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ETD/352/2021, do 13 de abril, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a quince anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 31 de marzo de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de abril de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 24 de marzo de 2021, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se fai público o tipo de xuro efectivo anual para o segundo trimestre natural do ano 2021, a efectos de cualificar tributariamente a determinados activos financeiros.
 • Resolución do 12 de marzo de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.Corrección de erros da Resolución do 12 de marzo de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 26 de febreiro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 12 de febreiro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ETD/113/2021, do 10 de febreiro, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a cincuenta anos que se emiten no mes de febreiro de 2021, mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ETD/109/2021, do 9 de febreiro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a cincuenta anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 29 de xaneiro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 25 de xaneiro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se publica o calendario de poxas de Bonos e Obligaciones del Estado para o ano 2021 e o mes de xaneiro de 2022.
 • Resolución do 22 de xaneiro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Letras del Tesoro a tres, seis, nove e doce meses que se realizarán durante o ano 2021 e o mes de xaneiro de 2022, e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 15 de xaneiro de 2021, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ETD/17/2021, do 14 de xaneiro, pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xaneiro de 2021 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ETD/13/2021, do 13 de xaneiro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 30 de decembro de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.Resolución do 5 de xaneiro de 2021, pola que se corrixen erros na do 30 de decembro de 2020, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2021 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 30 de decembro de 2020, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se fai público o tipo legal de xuro de demora aplicable ás operacións comerciais durante o primeiro semestre natural do ano 2021.
 • Resolución do 21 de decembro de 2020, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro efectivo anual para o primeiro trimestre natural do ano 2021, para os efectos de cualificar tributariamente determinados activos financeiros.
 • Resolución do 4 de decembro de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de decembro de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 13 de novembro de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 30 de outubro de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 21 de outubro de 2020, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2024 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 21 de outubro de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán os Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2023 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 21 de outubro de 2020, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2027 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 21 de outubro de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán os Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2021 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 21 de outubro de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2048, 30 de novembro de 2049 e 30 de novembro de 2050, durante o actual período de interese.
 • Resolución do 21 de outubro de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2033 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 21 de outubro de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2030 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 9 de outubro de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispón unha emisión de Bonos del Estado no próximo mes de outubro e se convoca a correspondente puxa.
 • Resolución de 25 de setembro de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución de 23 de setembro de 2020, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo de xuro efectivo anual para o cuarto trimestre natural do ano 2020, para os efectos de cualificar tributariamente a determinados activos financeiros.
 • Resolución do 11 de setembro de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de setembro de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.Corrección de erros da Resolución do 11 de setembro de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de setembro de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 28 de agosto de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de setembro de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 31 de xullo de 2020, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de agosto de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 10 de xullo de 2020, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xullo de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 26 de xuño de 2020, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xullo de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 25 de xuño de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro de demora aplicable ás operacións comerciais durante o segundo semestre natural do ano 2020.
 • Resolución do 25 de xuño de 2020, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo de xuro efectivo anual para o terceiro trimestre natural do ano 2020, a efectos de cualificar tributariamente determinados activos financeiros.
 • Resolución do 12 de xuño de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xuño de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ETD/517/2020, do 10 de xuño, pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a vinte anos que se emiten no mes de xuño de 2020 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ETD/511/2020, de 9 de xuño, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a vinte anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 29 de maio de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xuño de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 15 de maio de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de maio de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 30 de abril de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de maio de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ETD/367/2020, do 23 de abril, pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de abril de 2020 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ETD/364/2020, do 22 de abril, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 9 de abril de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de abril de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 6 de abril de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se modifica a do 21 de xaneiro de 2020, pola que se dispoñen determinadas emisións de Letras del Tesoro a tres, seis, nove e doce meses para realizar durante o ano 2020 e o mes de xaneiro de 2021, e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
 • Resolución do 31 de marzo de 2020, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se fai público o tipo de xuro efectivo anual para o segundo trimestre natural do ano 2020, a efectos de cualificar tributariamente a determinados activos financeiros.
 • Resolución do 27 de marzo de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de abril de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ETD/289/2020, do 25 de marzo, pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a sete anos que se emiten no mes de marzo de 2020 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ETD/282/2020, do 24 de marzo, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a sete anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 13 de marzo de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Corrección de errores de la Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
 • Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
 • Resolución do 28 de febreiro de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ETD/170/2020, do 26 de febreiro, pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a trinta anos que se emiten no mes de marzo de 2020 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ETD/168/2020, do 25 de febreiro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a trinta anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 14 de febreiro de 2020, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 3 de febreiro de 2020,, pola que se corrixen erros na do 31 de xaneiro de 2020, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 31 de xaneiro de 2020,, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 22 de xaneiro de 2020,, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se publica o calendario de poxas de Bonos e Obligaciones del Estado para o ano 2020 e o mes de xaneiro de 2021.
 • Resolución do 21 de xaneiro de 2020,, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Letras del Tesoro a tres, seis, nove e doce meses que se realizarán durante o ano 2020 e o mes de xaneiro de 2021, e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ETD/17/2020, do 16 de xaneiro,, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xaneiro de 2020 mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 17 de xaneiro de 2020,, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ETD/7/2020, do 14 de xaneiro,, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 3 de xaneiro de 2020,, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2020 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 27 de decembro de 2019,, da Secretaría General del Tesoro y Financiera Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro de demora aplicable ás operacións comerciais durante o primeiro semestre natural do ano 2020.
 • Resolución do 16 de decembro de 2019,, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro efectivo anual para o primeiro trimestre natural do ano 2020, para os efectos de cualificar tributariamente determinados activos financeiros.
 • Resolución do 29 de novembro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de decembro de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 15 de novembro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 31 de outubro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 24 de outubro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán os Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2023 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 24 de outubro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2033 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 24 de outubro de 2019, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2027 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 24 de outubro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera , pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2030 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 24 de outubro de 2019, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2024 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 24 de outubro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán os Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2021 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 24 de outubro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán os Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2019 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 24 de outubro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera , pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2048, 30 de novembro de 2049 e 30 de novembro de 2050, durante o actual período de interese.
 • Resolución do 11 de outubro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución de 27 de setembro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución de 26 de setembro de 2019, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo de xuro efectivo anual para o cuarto trimestre natural do ano 2019, para os efectos de cualificar tributariamente a determinados activos financeiros.
 • Resolución do 13 de setembro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de setembro de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 30 de agosto de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de setembro de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 26 de xullo de 2019, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de agosto de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 12 de xullo de 2019, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xullo de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 28 de xuño de 2019, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xullo de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 26 de xuño de 2019, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo de xuro efectivo anual para o terceiro trimestre natural do ano 2019, a efectos de cualificar tributariamente determinados activos financeiros.
 • Resolución do 26 de xuño de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro de demora aplicable ás operacións comerciais durante o segundo semestre natural do ano 2019.
 • Resolución do 14 de xuño de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xuño de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ECE/646/2019, do 25 de xuño, pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xuño de 2019 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ECE/643/2019, de 2 de xuño, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Corrección de erros da Orde ECE/615/2019, de 5 de xuño, pola que se publican os resultados de emisión de tres novas referencias de Obligaciones del Estado indexadas á inflación europea con vencemento en 2048, 2049 e 2050 respectivamente, mediante operación de venda simple.
 • Orde ECE/615/2019, de 5 de xuño, pola que se fan públicos os resultados de emisión de tres novas referencias de Obligaciones del Estado indexadas á inflación europea con vencemento en 2048, 2049 e 2050 respectivamente, mediante operación de venda simple.
 • Orde ECE/600/2019, de 4 de xuño, pola que se dispón a emisión dos primeiros tramos de tres novas referencias de Obligaciones del Estado indexadas á inflación europea con vencemento en 2048, 2049 e 2050, respectivamente, mediante o procedemento de venda simple.
 • Resolución do 31 de maio de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xuño de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 17 de maio de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de maio de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 3 de maio de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de maio de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 5 de abril de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de abril de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 29 de marzo de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de abril de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 27 de marzo de 2019, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se fai público o tipo de xuro efectivo anual para o segundo trimestre natural do ano 2019, a efectos de cualificar tributariamente a determinados activos financeiros.
 • Resolución do 15 de marzo de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 1 de marzo de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ECE/203/2019, do 27 de febreiro, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a quince anos que se emiten no mes de marzo de 2019 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ECE/194/2019, do 26 de febreiro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a quince anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 15 de febreiro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 1 de febreiro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ECE/43/2019, do 23 de xaneiro, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xaneiro de 2019 mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 23 de xaneiro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se publica o calendario de poxas de Bonos e Obligaciones del Estado para o ano 2019 e o mes de xaneiro de 2020
 • Orde ECE/39/2019, do 22 de xaneiro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 22 de xaneiro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Letras del Tesoro a tres, seis, nove e doce meses que se realizarán durante o ano 2019 e o mes de xaneiro de 2020, e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ECE/27/2019, do 21 de xaneiro, pola que se dispón a creación de Débeda do Estado durante o ano 2019 e xaneiro de 2020 e se autorizan as operacións de xestión de tesouraría do Estado.
 • Resolución do 11 de xaneiro de 2019, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 28 de decembro de 2018, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2019 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 19 de decembro de 2018, da Secretaría General del Tesoro y Financiera Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro de demora aplicable ás operacións comerciais durante o primeiro semestre natural do ano 2019.
 • Resolución do 19 de decembro de 2018, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro efectivo anual para o primeiro trimestre natural do ano 2019, para os efectos de cualificar tributariamente determinados activos financeiros.
 • Resolución do 30 de novembro de 2018, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de decembro de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 16 de novembro de 2018, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 2 de novembro de 2018, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de novembro de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución de 19 de outubro de 2018, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán os Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2019 durante o actual período de interese.
 • Resolución de 19 de outubro de 2018, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2033 durante o actual período de interese.
 • Resolución de 19 de outubro de 2018, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán os Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2021 durante o actual período de interese.
 • Resolución de 19 de outubro de 2018, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera , pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2030 durante o actual período de interese.
 • Resolución de 19 de outubro de 2018, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2024 durante o actual período de interese.
 • Resolución de 19 de outubro de 2018, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán os Bonos del Estado a cinco anos indexados á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2023 durante o actual período de interese.
 • Resolución de 19 de outubro de 2018, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fixa o coeficiente de indexación aplicable ao pagamento do cupón e o cupón resultante, que reportarán as Obligaciones del Estado a dez anos indexadas á inflación, con vencemento o 30 de novembro de 2027 durante o actual período de interese.
 • Resolución do 11 de outubro de 2018, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución de 28 de setembro de 2018, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de outubro de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución de 26 de setembro de 2018, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo de xuro efectivo anual para o cuarto trimestre natural do ano 2018, para os efectos de cualificar tributariamente a determinados activos financeiros.
 • Resolución do 14 de setembro de 2018 , da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de setembro de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ECE/940/2018, do 12 de setembro, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación que se emiten no mes de setembro de 2018 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ECE/930/2018, do 11 de setembro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a quince anos indexadas á inflación, mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde ECE/909/2018, do 3 de setembro, pola que se modifica a Orde EIC/1300/2017, do 27 de decembro, pola que se dispón a creación de Deuda del Estado durante o ano 2018 e xaneiro de 2019 e se autorizan as operacións de xestión de tesourería do Estado.
 • Resolución do 31 de agosto de 2018, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de setembro de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 27 de xullo de 2018 , da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de agosto de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 13 de xullo de 2018, da la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xullo de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 29 de xuño de 2018, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xullo de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde ECE/684/2018, do 27 de xuño, pola que se fan públicos os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xullo de 2018 mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 27 de xuño de 2018, da Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo de xuro efectivo anual para o terceiro trimestre natural do ano 2018, a efectos de cualificar tributariamente determinados activos financeiros.
 • Resolución do 27 de xuño de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, pola que se publica o tipo legal de xuro de demora aplicable ás operacións comerciais durante o segundo semestre natural do ano 2018.
 • Orde ECE/679/2018, do 26 de xuño, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 15 de xuño de 2018, de la Dirección General del Tesoro, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xuño de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 1 de xuño de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xuño de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 11 de maio de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de maio de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 27 de abril de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de maio de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 13 de abril de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de abril de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 28 de marzo de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de abril de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 23 de marzo de 2018, da Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, pola que se fai público o tipo de xuro efectivo anual para o segundo trimestre natural do ano 2018, a efectos de cualificar tributariamente a determinados activos financeiros.
 • Resolución do 9 de marzo de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 27 de febreiro de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se fixa o tipo de xuro que devindicarán os Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de xuro variable, vencemento o 31 de maio de 2018 durante o próximo período de xuros.
 • Resolución do 23 de febreiro de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de marzo de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde EIC/167/2018, do 21 de febreiro, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a trinta anos que se emiten no mes de febreiro de 2018 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde EIC/145/2018, do 20 de febreiro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a trinta anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 9 de febreiro de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 26 de xaneiro de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de febreiro de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Orde EIC/40/2018, do 24 de xaneiro, pola que se publican os resultados de emisión e se completan as características das Obligaciones del Estado a dez anos que se emiten no mes de xaneiro de 2018 mediante o procedemento de sindicación.
 • Orde EIC/38/2018, do 23 de xaneiro, pola que se dispón a emisión de Obligaciones del Estado a dez anos mediante o procedemento de sindicación.
 • Resolución do 12 de xaneiro de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se dispoñen determinadas emisións de Bonos y Obligaciones del Estado no mes de xaneiro de 2018 e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 9 de xaneiro de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se dispoñen determinadas emisións de Letras del Tesoro a tres, seis, nove e doce meses a realizar durante o ano 2018 e o mes de xaneiro de 2019, e se convocan as correspondentes poxas.
 • Resolución do 8 de xaneiro de 2018, da Dirección General del Tesoro, pola que se publica o calendario de poxas de Bonos y Obligaciones del Estado para o ano 2018 e o mes de xaneiro de 2019.
 • Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

 • Resolución de 26 de diciembre de 2017, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se establecen las especialidades para la realización de los ingresos de determinados recursos no tributarios ni aduaneros cuando el deudo reside en el extranjero.
 • Resolución de 7 de julio de 2016, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el procedimiento para la realización de ciertos pagos a través de agentes mediadores.
 • Resolución de 22 de febrero de 2011, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera por la que se regula el procedimiento de pagos en divisas.
 • Real Decreto 938/2005, de 29 de julio, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en los servicios del exterior.
 • ORDEN PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado.
 • Orden de 6 de febrero de 1995, sobre ordenación del pago y pago material en divisas.
 • Real Decreto 591/1993, de 23 de abril, por el que se regulan determinados aspectos relacionados con la gestión de gastos y pagos en el exterior.

 • Real Decreto 191/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la devolución de ingresos indebidos no tributarios ni aduaneros de la Hacienda Pública estatal.

 • Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación.
 • Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de depósito en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación.
 • Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de adquisición temporal de activos para la gestión de la liquidez del Tesoro Público en el Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación.
 • Orden EHA/333/2006, de 9 de febrero, por la que se establecen los supuestos en los que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar la apertura de cuentas de situación de fondos del Tesoro Público fuera del Banco de España.
 • Orden EHA/4261/2004, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el Presupuesto monetario correspondiente al ejercicio 2005.
 • Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del Estado.

 • Orden de 12 de septiembre de 1996, por la que se regulan los flujos financieros entre la Comunidad Europea y la Administración General del Estado.

 • Orden ETD/904/2021, de 12 de agosto, por la que se aprueban los modelos para la presentación de documentos en papel ante la Caja General de Depósitos., Esta orden ministerial aprueba los modelos para la presentación de documentos en papel ante la Caja General de Depósitos cuando, por causas excepcionales, no puedan presentarse los documentos por los procedimientos electrónicos establecidos.
 • Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
 • Resolución de 26 de diciembre de 2017, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para la cumplimentación de los modelos 060 y 069 en los casos en que el obligado al pago carezca de número de identificación fiscal (NIF) o número de identificación de extranjeros (NIE).
 • Orde PRE/1064/2016, do 29 de xuño, pola que se desenvolve parcialmente o Regulamento Xeral de Recadación, aprobado por Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, no relativo ao procedemento de recadación de recursos non tributarios nin aduaneiros de titularidade da Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras.
 • RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2010, da Dirección General del Tesoro y Política Financiera, pola que se regula o procedemento de consulta, a través da Internet, de apoderados para a constitución de garantías na Caja General de Depósitos
 • RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2008, conxunta da Intervención General de la Administración del Estado e da Dirección General del Tesoro y Política Financiera pola que se desenvolve a Orde PRE/3662/2003, do 29 de decembro, que regula un novo procedemento de recadación dos ingresos non tributarios recadados polas Delegaciones de Economía y Hacienda e dos ingresos en efectivo na Caja General de Depósitos e as súas sucursais, para atribuír a facultade de expedición do documento de ingreso 060 a todos os órganos e entidades do sector público estatal.
 • Orde EHA/3291/2008, do 7 de novembro, pola que se establece o procedemento de comunicación polas entidades financeiras depositarias de bens mobles e saldos abandonados.
 • RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2008, conxunta da Intervención General de la Administración del Estado e da Dirección General del Tesoro y Política Financiera pola que se desenvolve a Orde PRE/3662/2003, do 29 de decembro, que regula un novo procedemento de recadación dos ingresos non tributarios recadados polas Delegaciones de Economía y Hacienda e dos ingresos en efectivo na Caja General de Depósitos e as súas sucursais, determinándose o procedemento a seguir para a expedición dos documentos de ingreso 069 á que se refire o apartado sexto da antedita Orde Ministerial e para a comunicación das liquidacións ás Delegaciones de Economía y Hacienda.
 • RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2005, conxunta da Dirección General del Tesoro y Política Financiera e da Intervención General de la Administración del Estado, pola que se ditan instrucións para completar os modelos dos documentos de ingreso aprobados pola orde PRE/3662/2003, do 29 de decembro, naqueles casos nos que o obrigado pagamento sexa un estranxeiro que careza de número ou código de identificación fiscal español.
 • Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la gestión de la deuda externa
 • Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento.
 • Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre de 2022, por la que se regulan las declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
 • Reglamento de ejecución (UE) 2021/776 de la comisión de 11 de mayo de 2021 , por el que se establecen los modelos de determinados formularios, así como las normas técnicas para el intercambio efectivo de información en virtud del Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión.
 • DIRECTIVA (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 , por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo.
 • Reglamento de Ejecución (UE) 2019/855 del Consejo, de 27 de mayo de 2019, por el que se aplica el Reglamento (UE) nº 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán.
 • Reglamento (UE) 2019/880 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a la introducción y la importación de bienes culturales.
 • REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/758 DE LA COMISIÓN de 31 de enero de 2019, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre las medidas mínimas y el tipo de medidas adicionales que han de adoptar las entidades de crédito y financieras para atenuar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en determinados terceros países.
 • Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1889/2005.
 • Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal.
 • DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.
 • REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/1108 DE LA COMISIÓN de 7 de mayo de 2018, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas técnicas de regulación de los criterios para la designación de puntos de contacto centrales para los emisores de dinero electrónico y los proveedores de servicios de pago y con normas sobre sus funciones.
 • Reglamento Delegado (UE) 2018/212 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la adición de Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Túnez en el cuadro que figura en el punto I del anexo.
 • Reglamento Delegado (UE) 2018/105 de la Comisión, de 27 de octubre de 2017, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 con el fin de incorporar a Etiopía en la lista de terceros países de alto riesgo del cuadro del punto I del anexo.
 • Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo.
 • Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas.
 • Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
 • Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.
 • Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras.
 • Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
 • DIRECTIVA (UE) 2015/849 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, do 20 de maio de 2015, relativa á prevención da utilización do sistema financeiro para o branqueo de capitais ou o financiamento do terrorismo, e pola que se modifica o Regulamento (UE) nº 648/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, e se derrogan a Directiva 2005/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello e a Directiva 2006/70/CE da Comisión.
 • REGULAMENTO (UE) 2015/847 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, do 20 de maio de 2015, relativo á información que acompaña as transferencias de fondos e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1781/2006.
 • Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras».
 • Real Decreto 304/2014, do 5 de maio, polo que se aproba o Regulamento da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.
 • Resolución do 10 de agosto de 2012, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se publica o Acordo do 17 de xullo de 2012, da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias, polo que se determinan as xurisdicións que establecen requisitos equivalentes aos da lexislación española de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.
 • Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
 • Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
 • Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.
 • Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso.
 • Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
 • Orde EHA/2444/2007, do 31 de xullo, pola que se desenvolve o Regulamento da Lei 19/1993, do 28 de decembro, sobre determinadas medidas de prevención do branqueo de capitais, aprobado por Real Decreto 925/1995, do 9 de xuño, en relación co informe de experto externo sobre os procedementos e órganos de control interno e comunicación establecidos para previr o branqueo de capitais.
 • Orde EHA/2619/2006, do 28 de xullo, pola que se desenvolven determinadas obrigacións de prevención do branqueo de capitais dos suxeitos obrigados que realicen actividade de cambio de moeda ou xestión de transferencias co exterior
 • Orde EHA/1439/2006, do 3 de maio, reguladora da declaración de movementos de medios de pagamento no ámbito da prevención do branqueo de capitais.
 • Orde EHA/2963/2005, do 20 de setembro, reguladora do Órgano Centralizado de Prevención en materia de branqueo de capitais no Consello Xeral do Notariado.
 • Lei 19/2003, do 4 de xullo, sobre réxime xurídico dos movementos de capitais e das transaccións económicas co exterior
 • Orde ECO/2652/2002, do 24 de outubro, pola que se desenvolven as obrigacións de comunicación de operacións en relación con determinados países ao Servizo Executivo da Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e Infraccións Monetarias.
 • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
 • Real Decreto 1080/1991, do 5 de xullo, polo que se determinan os países ou territorios a que se refiren os artigos 2, apartado 3, número 4, da Lei 17/1991, do 27 de maio, de Medidas Fiscais Urxentes, e 62 da Lei 31/1990, do 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para 1991.
 • Código de la Ordenación de los Mercados Financieros
 • Código de la Operativa de los Mercados Financieros
 • Código de Cumplimiento Normativo en Entidades Financieras
 • Código de las Entidades de los Mercados Financieros
 • Código de Títulos y Valores
 • Código del Mercado Bancario
 • Código del Mercado de Valores
 • Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, probado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, para adaptarlas a la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas.
 • Seleccione las opciones de búsqueda y haga click en Aplicar para obtener resultados.