Skip to main content

Cancelación e devolución de garantías e depósitos

AVISO: Para información telefónica o si desea acudir a la caja con cita previa en Madrid, pinche aquí

(En otras provincias, pinche aquí)


Aviso: Normas para constituir garantías para INVIED

(Se están teniendo dificultades para enviar algunos correos electrónicos devolviendo el modelo 060, por lo tanto, es muy importante que se ponga en la solicitud número de teléfono de contacto). Si enviaron la solicitud y no han recibido respuesta, póngase en contacto con el departamento de constitución de efectivo.

No caso das garantías, cando a Administración considere que se cumpriu a obriga garantida, procederá a solicitarlle á Caja a cancelación da garantía, facéndolle entrega da Orde de cancelación da garantía debidamente completada e asinada.

No caso dos depósitos, cando o beneficiario solicite a devolución, deberá facer entrega na Caja, de xeito análogo ao caso anterior, da Orde de cancelación do depósito debidamente completada e asinada.

Mensaje únicamente para autoridades, no para particulares ni empresas: la presentación de órdenes de cancelación de garantías y depósitos se tendrán que emitir de manera obligatoria a través del sistema informático SECAD para la Caja General del Tesoro y aquellas sucursales en las Delegaciones de Economía y Hacienda que estén incorporadas a SECAD. Puede consultar la relación de sucursales incorporadas a SECAD en la sección de Preguntas Frecuentes . Si la Autoridad todavía no está dada de alta en SECAD deberá proceder a enviar el formulario de alta –pinchar aquí- al siguiente correo: altasecad@economia.gob.es.

Para que vostede recupere un depósito ou unha garantía:

  1. Cando se trate dunha garantía o dun depósito en efectivo:

Vostede deberá designar unha conta bancaria para que o Tesoro lle poida realizar a transferencia polo importe do garantía ou depósito en efectivo.

  1. Calquera outro tipo de garantía: aval, seguro de caución ou débeda do Estado.

A persoa que vaia retirar o documento orixinal do aval, o certificado do seguro de caución ou o certificado de inmobilización da débeda, deberá presentarse na Caja: na sede central ou na sucursal onde se constituíu a garantía en cuestión.

Esta persoa deberá presentar na Caja o poder notarial ou autorización escrita, con antefirma e selo da empresa, que lle permita retirar a garantía, con indicación do seu nome, NIF e empresa á que representa (no seu caso).