Transaccións económicas co exterior: Réxime sancionador

RÉXIME SANCIONADOR
Polos feitos constitutivos de infracción, recollidos na Lei 19/2003, do 4 de xullo, darán lugar á imposición de sancións ás persoas físicas ou xurídicas responsables.
As INFRACCIÓNS, previstas no artigo 8 da Lei 19/2003, do 4 de xullo, clasifícanse en:

 • Infraccións moi graves (artigo 8.2)
 • Infraccións graves (artigo 8.3)
 • Infraccións leves (artigo 8.4)

Pola comisión de infraccións, poderanse impoñer as seguintes SANCIÓNS (artigo 9 da Lei 19/2003):

 • Pola comisión de infraccións moi graves:
  • Multa, entre 30.000 € e o contido económico da operación, e
  • Amoestación pública ou privada.
 • Pola comisión de infraccións graves:
 • Multa, entre  6.000 € e a metade do contido económico da operación, e
 • Amoestación pública ou privada.
 • Multa, entre  3.000 € e un cuarto do contido económico da operación, e
 • Amoestación privada.
 • Pola comisión de infraccións leves:

 
PROCEDEMENTO SANCIONADOR.

 • A competencia para a iniciación e instrución dos procedementos sancionadores corresponderá á Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Agás o investimento estranxeiro directo en España, que corresponderá ao organismo designado polo titular do Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
 • A competencia para a imposición das sancións correspondentes rexerase por:
  • A imposición de sancións por infraccións moi graves corresponderá á Consejo de Ministros, a proposta do Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En canto ao investimento estranxeiro directo en España, a imposición de sancións corresponderá á Consejo de Ministros, por proposta do propietario do Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
  • A imposición de sancións por faltas graves corresponderá á Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a proposta do Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. En materia de inversiones extranjeras directas en España, corresponderá al titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a propuesta del titular de la Secretaría de Estado de Comercio.
  • A imposición de sancións por faltas leves corresponderá á Director General del Tesoro y Política Financiera, por proposta do instrutor. En canto ao investimento estranxeiro directo en España, a imposición de sancións corresponderá ao titular do Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por proposta do órgano instrutor.

O procedemento sancionador das infraccións será o previsto, con carácter xeral na Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e na Lei 40/2015 do Réxime Xurídico do Sector Público, ambas as dúas do 1 de outubro.