Posición aberta

Explicación termino
A posición aberta nun instrumento derivado compensable nunha cámara consiste no volume correspondente aos contratos deste que permanecen vivos, nun momento dado do tempo, por non ter sido cancelados anticipadamente como consecuencia dunha transacción de signo contrario ou por ter alcanzado a súa data de vencemento.