Preguntas Frecuentes

Características das Letras, Bonos e Obligaciones del Estado

LETRAS: Son valores de renda fixa a curto prazo (3-6-12 e 18 meses), emítense a través de puxas. Xeralmente, as Letras a 3 e 6 meses púxanse o cuarto martes de cada mes e as Letras a 12 e 18 meses púxanse xeralmente o terceiro martes de cada mes.
 

Se emiten al descuento por lo que el precio de compra será inferior al valor nominal, salvo en el caso de rentabilidades negativas.

VALOR NOMINAL: 1.000 € por título.

En caso de invertir una cantidad mayor, siempre ha de ser en múltiplos de 1.000 euros.

A rendibilidade obtida polas Letras ao final do período é a diferenza entre o que se paga por elas e o que nos devolven a data de vencemento, que é o nominal solicitado, neste caso os 1.000 €. .

BONOS e OBLIGACIONES: Son valores de renda fixa a medio e longo prazo, emítense a través de puxas. Os bonos e as obligaciones teñen as mesmas características e funcionan igual, a única diferenza son os prazos.

VALOR NOMINAL: 1.000 € por título.

En caso de investir unha cantidade maior, sempre ha de ser en múltiplos de 1.000 euros.

BONOS: a 3 e 5 años, púxanse xeralmente o primeiro xoves de cada mes.

OBLIGACIONES: a 10, 15 e 30 años, púxanse xeralmente o terceiro xoves de cada mes.

Dunha mesma emisión de Bonos ou Obligaciones, pódense realizar varios tramos, todos os tramos teñen as mesmas condicións en canto a:

 • Mesma data de pagamento de cupón.
 • Mesmo cupón (xuro anual, aplicado ao valor nominal).
 • Mesma data de vencemento.


Estes datos coñécense antes da celebración da puxa, xa que son publicados no BOE e anúncianse na web www.tesoro.es, apartado de Deuda Pública, sección de Novas, o venres anterior á puxa.

No caso dos bonos e obligaciones, o prezo real do valor, pode estar por enriba, por debaixo ou á par do nominal (1.000 € por título), isto pode depender de:

 • A proximidade ou distancia do pagamento do cupón (xuro sobre o nominal).
 • O xuro do mercado secundario no momento de realizar a compra.

¿Onde se pode comprar Deuda del Estado?

A subscrición de débeda pública pode efectuarse a través de varias canles.

 • Calquera oficina de Banco de España, con cita previa.
 • A través da web do tesoro, www.tesoro.es, opción: servizo de compravenda de valores
 • En entidades financeiras (bancos ou caixas) e en sociedades e axencias de valores.

¿Que hai que facer para comprar Deuda del Estado no Banco de España?

Ir a calquera sucursal do Banco de España, con cita previa, coa seguinte documentación:

 • O NIF de todos os titulares da conta directa (orixinal e copia).
 • Os datos da conta de abono (conta na que desexa que o Banco de España lle ingrese os xuros e a amortización).
 • O diñeiro a investir. O pagamento poderá realizarse durante todo o período de subscrición en metálico, bancario ou cheque certificado ou transferencia que se realizará nunha conta de pagamento autorizada polo Banco de España para o efecto, que se indicará no momento da apertura da conta directa non máis. tarde do día anterior á poxa. Ademais, o pagamento poderá realizarse mediante cheque en branco desde o inicio do prazo de subscrición ata tres días hábiles antes da poxa. O nominal mínimo a investir é de 1.000 euros, pero o diñeiro a desembolsar en Banco de España é o depósito previo que se fixe antes da puxa.


E No caso das Letras o depósito previo agora é do 100%, é dicir, 1.000 euros por título.

E No caso dos Bonos e Obligaciones del Estado, o depósito previo fíxao o Banco de España con carácter xeral o venres antes do día da puxa e debe de terse en conta á hora de realizar o pagamento.

¿ Onde hai sucursais do Banco de España?

Para ver se na súa provincia hai sucursais do Banco de España acceda ao seguinte ligazón:
 http://www.bde.es/webbde/es/secciones/informes/Folletos/Las_sucursales_d/

¿ Que hai que facer para comprar Deuda del Estado na web www.tesoro.es?

No caso de operar a través da web tesoro.es é preciso dispoñer do certificado dixital (clase: 2CA) ou o DNIe.

Se dispón de certificado DNI electrónico, entre en www.tesoro.ese siga os seguintes pasos:

 • Ten que acceder á web de Tesoro, , www.tesoro.es
 • No menú da parte superior da páxina principal de Tesoro ten que facer clic en servizo de compra e venda de valores.
 • Na páxina que se abre, ten que ir á parte inferior e premer na pestana que lle indica, “acceder á aplicación”.
 • Na seguinte páxina que se abre, igualmente na parte inferior, prema na seguinte opción:

P Para máis información pode consultar como comprar Valores del Tesoro a través de internet visitando o noso vídeo demo:
:https://elijo.tesoro.es/invertir_como_comprar.

¿Como podo obter o DNI-e ou o Certificado Dixital2CA ?.

Recomendámoslle que acceda ao seguinte vídeo: Como comprar Valores del Tesoro a través de Internet (ligazón ao vídeo: https://elijo.tesoro.es/invertir_como_comprar).

DNIe: É necesario que non estea caducado e que o certificado electrónico de autenticación e sinatura electrónica que incorpora estean activos..

Certificado dixital, clase: 2CA: Podémolo obter por Internet en tres pasos moi sinxelos

 1. Solicitude do certificado de usuario: Solicítase a través da páxina web da fábrica nacional de moeda e timbre (http://www.cert.fnmt.es/),opción cidadáns/ obter certificado (introducimos o NIF no formulario de petición), cando finaliza o proceso, envían un código de solicitude que se debe de conservar.
 2. Acreditar a identidade: Tense que dirixir a unha oficina de rexistro (tesouraría, seguridade social, etc...), co NIF e o código de solicitude.
 3. Descarga do certificado: Desde o mesmo pc onde se realiza a solicitude, descargamos o certificado. Para iso hai que introducir o código de solicitude; unha vez descargado o certificado, gárdase no navegador.

Para máis información pode consultar o noso vídeo demo: https://elijo.tesoro.es/invertir_como_comprar.

Comisiones que cobra el Banco de España

Las transferencias de efectivo devengan a favor del Banco de España las comisiones que acuerda su Comisión Ejecutiva. Desde el día 2 de enero de 2005 están fijadas en el 1,5 por mil, con un mínimo de 0,9 euros y un máximo de 200 euros, sobre el importe que se debe transferir.

.¿Puede comprar Deuda del Estado un menor de edad a través de las cuentas directas?.

Tratándose de una persona menor de edad, si desea adquirir Valores del Tesoro, podrá hacerlo directamente en Banco de España. Para ello deberá personarse el representante legal del menor con la siguiente documentación:

 • Si es el padre: debe aportar el libro de familia, copia y original del NIF y NIF del menor, si no tuviera NIF debe presentar la tarjeta de identificación fiscal.
 • Si es el tutor legal: debe aportar el documento legal que lo acredite o poder notarial, junto con la copia y original de su NIF, el NIF del menor o en su defecto la tarjeta de identificación fiscal.

Para abrir la cuenta directa no es necesario que se presente el menor.
A través de Internet no es posible solicitar Deuda Pública a nombre de una persona menor de edad, ya que para disponer del Certificado Digital de Clase 2Ca o de usuario es necesario ser mayor de edad.

¿ Pode un non residente comprar débeda a través do sistema de contas directas ?.

As Contas Directas son un servizo creado polo Banco de España, de acordo co Tesoro Público, para poder subscribir e manter directamente Deuda del Estado no Banco de España. Polo tanto, son contas de Valores del Tesoro, non de efectivo, que calquera persoa física ou xurídica, residente en España, pode posuír.
 Para poder subscribir débeda pública, directamente a través de Banco de España ou a través da web de Tesoro
(www.tesoro.es), ten que ser residente en España .
En caso de non ser residente español, pode adquirir débeda pública española a través de entidades financeiras .

.¿Pode un non residente comprar débeda a través do sistema de contas directas ?.

As Contas Directas son un servizo creado polo Banco de España, de acordo co Tesoro Público, para poder subscribir e manter directamente Deuda del Estado no Banco de España. Polo tanto, son contas de Valores del Tesoro, non de efectivo, que calquera persoa física ou xurídica, residente en España, pode posuír.
Para poder subscribir débeda pública, directamente a través de Banco de España ou a través da web de Tesoro (www.tesoro.es), ten que ser residente en España .
En caso de non ser residente español, pode adquirir débeda pública española a través de entidades financeiras.

¿Como comprobo que efectuei correctamente as operacións por Internet?

Desde a web de Tesoro  (www.tesoro.es), servizo de compra e venda de valores, pode verificar as súas operacións na pestana de AS MIÑAS OPERACIÓNS:

Unha vez que accede á aplicación, aparecerá un menú na marxe esquerda da pantalla, se fai clic na opción de "as miñas operacións", na seguinte pantalla aparecerá un listado onde poderá verificar todas as operacións realizadas a través da nosa web. En cada operación aparece a opción de seleccionar o historial, onde poderá comprobar o estado da operación.

 

.¿Cómo tiene que firmar el co-titular de una cuenta directa?

Para poder firmar la petición de compra el cotitular de la cuenta directa debe seguir los siguientes pasos:

 • Debe salir del servicio de compra y venta de valores y volver a entrar pero seleccionando el certificado del cotitular.
 • Aparecen tres opciones:
  • Crear una cuenta conjunta asociada a una suscripción.
  • Registrar los datos de su cuenta conjunta en internet.
  • Continuar con el alta.

Debe entrar en la opción de "Continuar con el alta", esta opción solo va a estar habilitada si accede con el certificado del cotitular. Si accede con el certificado de la persona que ha creado la cuenta esta opción no se encontrará habilitada.
 

¿ Podo cambiar a conta de abono ?

Si Se desexa que o diñeiro procedente da amortización e do pagamento de cupóns se lle ingrese nunha conta corrente distinta á que indicou nun primeiro momento. Pode modificar facilmente a conta de abono a través da aplicación de sistema de compravenda. Siga os seguintes pasos:

 • Acceda á aplicación de compra e venda de valores
 • No menú (coloreado en laranxa) da parte esquerda da súa pantalla, aparece a pestana de modificar, que lle ofrece as seguintes opcións:
  • Datos personais.
  • Notificacions por e-mail.
  • Cuenta de abono.

Si Se selecciona conta de abono, pediralle que seleccione o tipo de conta directa (se é individual ou conxunta); ao seleccionar outra vez, aparece a pantalla onde pode introducir o novo número da conta bancaria. Para que a operación quede completada deberá de asinala electronicamente.
S Se a conta directa é conxunta, a modificación lévaa a cabo o xestor da conta (persoa que abre a conta directa) e ten que estar asinada por todos os titulares para que a operación quede igualmente completada
 

¿ Pódense anular as peticións realizadas ?

En caso de querer anular unha petición antes da celebración da puxa, é necesario estar dentro do prazo. O produto deberá aparecer como dispoñible na canle que vostede elixiu para efectuar a anulación.
Se a subscrición se realizou a través de internet, a anulación pódese realizar mentres siga aberto o prazo de subscrición.

Se a subscrición se realizou de forma presencial a través de Banco de España, pode anulala ata o día anterior ao día da puxa.
 

Anulación de peticións a través de Internet .

No caso de subscribir a través de Internet, e estando a opción en prazo, acceda ao servizo de compra venda de valores e faga clic no menú que aparece na parte esquerda e elixa a opción de anular.
Unha petición tamén pode quedar anulada por non realizar a transferencia con suficiente tempo de antelación para que o importe estea depositado en Banco de España polo menos dous días hábiles antes da celebración da puxa.
E En caso de que a petición quede anulada, o seu diñeiro será transferido á conta orixe; esta transferencia non leva ningún gasto adicional nin se lle aplica ningunha comisión.

 

¿Qué es el depósito previo?

En el caso de los bonos y obligaciones el precio real del valor (1 titulo), puede salir por encima, por debajo o a la par del valor nominal (1000 €), esto puede depender de :

 • La cercanía o lejanía del pago del cupón (interés sobre el nominal).
 • El interés del mercado en el momento de realizar la compra.

Por ello, Tesoro solicita un depósito previo, este depósito se aplica sobre el nominal a invertir, y se tiene que tener en cuenta al realizar la suscripción.
Una vez celebrada la subasta conocemos el precio efectivo del valor, la diferencia entre el depósito previo y el precio efectivo, se le devuelve a los pocos días de celebrarse la subasta en la cuenta de abono facilitada, sin aplicarle comisión alguna.