Iberclear

l 1987 es va introduir en el mercat de Deute públic espanyol el sistema d'anotacions a compte, que va suposar la substitució dels títols físics com a forma de representació dels valors públics per les anotacions en un compte de valors a favor del seu titular.

El 1987 es va introduir en el mercat de Deute públic espanyol el sistema d'anotacions a compte, que va suposar la substitució dels títols físics com a forma de representació dels valors públics per les anotacions en un compte de valors a favor del seu titular.


  En 1987 introduciuse no mercado de Débeda pública español o sistema de anotacións en conta, que supuxo a substitución dos títulos físicos como forma de representación dos valores públicos polas anotacións nunha conta de valores a favor do seu titular.


 As anotacións en conta son unha forma de representación dos valores na que estes son identificados mediante a inscrición en rexistros contables especiais, xeralmente informáticos.


 O rexistro contable dos valores negociados no mercado de Débeda pública lévase a cabo pola Central de Anotacións como rexistro central e polas Entidades Xestoras, que levan o rexistro dos valores dos seus clientes de forma individualizada para cada cliente (o terceiro).


 A Central de Anotacións leva as contas correspondentes á totalidade dos valores admitidos a negociación no Mercado de Débeda Pública en Anotacións, ben de forma individualizada, no caso das contas de valores a nome propio de titulares autorizados a operar directamente na central, ben de forma global, no caso das contas de terceiros das Entidades Xestoras.


 As Entidades Xestoras, pola súa parte, levan as contas dos que non están autorizados a operar a través da Central de Anotacións (terceiros). Para facelo, manteñen na Central de Anotacións unha conta global que debe constituír en todo momento a contrapartida exacta das contas de terceiros.


 As anotacións que levan a cabo as Entidades Xestoras en relación cos saldos de valores dos seus clientes comunicados á Central de Anotacións e asentados por esta teñen os mesmos efectos ca se fosen realizadas pola Central de Anotacións.


 Cando unha Entidade Xestora ostente a condición adicional de Titular de Conta a nome propio na Central de Anotacións deberá manter estas contas a nome propio totalmente separadas das contas de terceiros. .


 As Entidades Xestoras deben estender resgardos acreditativos da formalización da anotación en conta a nome do titular dos dereitos. Estes resgardos deben codificarse de modo que se garantice a correspondencia cos rexistros da entidade e coa información comunicada á Central de Anotacións. Os resgardos non serán transmisibles nin negociables nin representativos do valor e só acreditan a formalización da anotación e a súa identificación.


 Desde su introducción en el mercado, el sistema de anotaciones en cuenta ha ido cobrando cada vez mayor entidad y, en la actualidad, la mayor parte de la deuda pública se representa por este procedimiento, en detrimento de la forma tradicional de representación que era el título-valor. Con este nuevo sistema se evitan los inconvenientes de transacción y manipulación de los valores, así como la necesidad de intervención de un fedatario público en toda transacción, que es sustituida por la centralización del control de todas las operaciones por una central de anotaciones que recoge toda la información disponible sobre los cruces realizados y sobre todas las referencias negociables que están vivas en el mercado. De este modo, se facilita la tenencia y transmisión en los mercados secundarios de la Deuda pública, favoreciendo la financiación del Estado e introduciendo elementos que contribuyen a incrementar la eficiencia del mercado financiero, al tiempo que se mejora la gestión y se agiliza el tráfico de los activos financieros emitidos por el Estado.


 A Central de Anotacións está xestionada polo Banco de España por conta do Tesoro. Os valores alí negociados son, principalmente, os do Tesoro, aínda que algunhas Comunidades Autónomas e algúns Organismos Públicos tamén teñen inscritas emisións nela. Constitúe o mercado máis importante onde se pode comprar e vender Valores del Tesoro e debe ser informada de toda compravenda de valores.


 A importancia da Central de Anotacións radica no só no elevado volume de transaccións que nela se realizan, senón tamén en que é o órgano encargado de xestionar os saldos de débeda que saen ao mercado.


 As súas principais funcións son:
1. Xestionar a emisión e amortización dos valores incluídos no sistema de anotacións en conta.
2. Realizar os pagamentos de xuros devengados e da transferencia de saldos que se orixinen pola transmisión de valores no mercado secundario.
3. Realización de procesos que permitan a constitución de peñores e demais dereitos de garantía, posibilitando a identificación destes.
4. Organización do mercado secundario mediante o establecemento dos procedementos de compensación e liquidación mediante o asento simultáneo das transferencias de valores nas contas da Central de Anotacións e das contrapartidas correspondentes nas contas de efectivo do Banco de España.


 En abril de 2003 nace Iberclear, entidade encargada de realizar estas actividades para as operacións realizadas no mercado de Débeda Pública en anotacións e noutros mercados financeiros españois como AIAF ou as Bolsas de Varlores, o que podería afectar positivamente á transparencia existente nos mercados financeiros españois. Esta sociedade é froito da fusión da Central de Anotacións do Banco de España (CADE) e do Servizo de Compensación e Liquidación de Valores (SCLV)