Obligaciones del Creador de Mercado de Bonos y Obligaciones

 • 1. Participación nas poxas de Bonos e Obrigas do Estado: Cada Creador deberá presentar en cada poxa peticións por un valor nominal mínimo do 3 por 100 da cantidade adxudicada polo Tesouro para cada tipo de instrumento a prezos non inferiores ao marxinal de adxudicación, menos 5 céntimos para Bonos do Estado a tres anos; 10 céntimos para Bonos do Estado a cinco anos; 15 céntimos para Obrigas do Estado a dez anos, e 30 céntimos para Obrigas do Estado a máis de dez anos.

  Excluiranse do cómputo do cumprimento desta obriga aquelas poxas nas que concorra algunha das dúas condicións seguintes:

  - Que a rendibilidade correspondente ao prezo marxinal da poxa se sitúe 2 ou máis puntos básicos por debaixo da rendibilidade correspondente ao prezo de oferta no mercado secundario existente cinco minutos antes da celebración da poxa.

  - Que un 40 por 100 do volume emitido se concentre nunha soa entidade.

  2. Garantir a liquidez do mercado secundario de Bonos e Obrigas e de valores segregados cumprindo coas obrigas que se especifican nas letras seguintes. As obrigas de cotización dos Bonos e Obrigas cumpriranse cando as cotizacións, cos diferenciais máximos e os volumes mínimos que estableza a Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, se manteñan en cada un dos días laborables segundo o calendario aprobado pola Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, na pantalla dos mercados regulados ou sistemas multilaterais de negociación que se determine por esta Dirección Xeral, durante os períodos de tempo resultado de aplicar as seguintes porcentaxes ás seguintes bandas horarias:

 • Período Porcentaxe de tempo a cotizar

  8:30 a 17:15 horas

    5 horas
 • As obrigas de cotización dos principais segregados cumpriranse cando as cotizacións, cos diferenciais máximos e os volumes mínimos acordados pola Dirección Xeral do Tesouro, se manteñan en cada un dos días laborables segundo o calendario aprobado pola Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, na pantalla dos mercados regulados ou sistemas multilaterais de negociación electrónica que se determine por esta Dirección Xeral, durante un período de catro horas entre as 9:00 e as 17:15 horas.
  A Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira poderá modificar as condicións de cotización expostas ata agora así como as que aparecen nas letras seguintes, previa consulta cos Creadores.

  a) Cada Creador de Mercado deberá cotizar obrigatoriamente as referencias definidas como referencia do mercado ou "benchmark" que serán acordadas pola Dirección Xeral do Tesouro, previa consulta cos Creadores de Mercado. Na cotización destas referencias deberanse respectar os diferenciais máximos de prezos de demanda e oferta e volumes mínimos cotizados acordados pola Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, previa consulta aos Creadores de Mercado.

  b) Cada Creador deberá cotizar obrigatoriamente principais segregados de acordo coas condicións de diferencial máximo e volumes mínimos acordados pola Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira, previa consulta aos Creadores de Mercado.

  Para a cotización dos principais segregados, os Creadores de Mercado poderanse dividir en grupos. Así, a Dirección Xeral do Tesouro poderá deseñar cestas previa consulta cos Creadores nas que se poderán incluír os principais segregados dos que a cotización será obrigatoria. Cada cesta asignarase a un grupo de Creadores de Mercado. Para a elaboración das cestas terase en conta o vencemento das referencias que as compoñan, de xeito que sexan similares de duración e liquidez. As cestas modificaranse periodicamente.

  3. Achegar a información que a Dirección Xeral do Tesouro e Política Financeira poida solicitar sobre o mercado de Débeda en xeral e sobre a actividade do Creador nel en particular.

  4. Asegurar coa súa actuación o bo funcionamento do mercado, respectando as obrigas operativas que se establezan e evitando a realización de accións que poidan afectar negativamente ao mercado ou á Débeda del Estado.