Skip to main content

Segunda volta

Desde 1991, existe a posibilidade de desenvolver unha segunda volta nas poxas de Débeda do Estado; a regulación do seu funcionamento modificouse recentemente e quedou como se explica a continuación.

Finalizada a fase de presentación de peticións para cada poxa de Bonos e Obligaciones del Estado e de Letras del Tesoro, desenvolverase a segunda volta, á que só poden acceder -en exclusiva- os Creadores de Mercado de Débeda pública.

A segunda volta terá lugar entre a resolución da poxa e as doce horas do día hábil anterior ao da súa posta en circulación.

O importe que se emitirá como máximo na fase de segunda volta para cada Bono, Obligación ou Letra será do 24 por 100 do nominal adxudicado na fase de poxa dese mesmo activo.

Todas as peticións se adxudican no caso dos Bonos e Obligaciones ao prezo medio ponderado redondeado resultante da fase de poxa e no caso das Letras ao tipo de xuro medio ponderado resultante da poxa. Non obstante, na convocatoria das poxas, la Secretaría General del Tesoro poderá determinar un método distinto ao anterior á segunda quenda da poxa. Facendo uso desta prerrogativa, na actualidade e polas condicións do mercado, as solicitudes á segunda quenda adxudicaranse ao prezo marxinal ponderado redondeado da fase de poxa.

O importe máximo para adxudicar a cada creador, logo da presentación da correspondente petición, reflectirá a súa participación nas adxudicacións desa poxa e unha poxa comparable dese Bono, Obligación ou Letra e á súa vez estará multiplicado por un coeficiente de premio. O coeficiente de premio poderá ter catro posibles tramos non acumulables:

- Un 24 por 100 do nominal adxudicado na fase de poxa para os Creadores que durante o último período de avaliación cumprisen os mínimos de cotización de Bonos e Obligaciones ou de Letras del Tesoro e que resultasen máis activos nos últimos períodos de avaliación precedentes á poxa.

- Un 20 por 100 do nominal adxudicado na fase de poxa para os Creadores que durante o último período de avaliación cumprisen os mínimos de cotización de Bonos e Obligaciones ou de Letras del Tesoro e en cambio, non resultasen máis activos nos últimos períodos de avaliación precedentes á avaliación.

- Un 4 por 100 do nominal adxudicado na fase de poxa para os Creadores que resultasen máis activos nos últimos períodos de avaliación precedentes á poxa e, con todo, non cumprisen durante o último período de avaliación os mínimos de cotización de Bonos e Obligaciones ou de Letras del Tesoro.

- Un 0 por 100 do nominal adxudicado na fase de poxa para os Creadores que non cumprisen durante o último período de avaliación os mínimos de cotización de Bonos e Obligaciones ou de Letras del Tesoro e que tampouco figuren como máis activos nos últimos períodos de avaliación precedentes á poxa.