Skip to main content

Imposto Sociedades

 As rendas procedentes dos Valores del Tesoro, en calquera das súas modalidades, obtidas por suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades tributarán por este imposto ao tipo que lle corresponda que, con carácter xeral é do 25%.

 A súa integración no imposto realízase, normalmente, polo criterio de devengo; é dicir, imputando a cada período impositivo as rendas devengadas neste, con independencia da data en que realmente se reciban.


 Retención
En xeral, os rendementos xerados polos Valores del Tesoro cuxa titularidade corresponda a suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades están exonerados de retención a conta.

Non obstante, existen algunhas excepcións nas que si se aplicará retención a conta do 19%. Entre outras, podemos destacar as seguintes:


1. Os rendementos derivados de contas financeiras baseadas en Valores del Tesoro.
2. Os rendementos derivados das transmisións ou reembolsos de participacións en Fondtesoro, salvo determinados supostos.