Coñécenos

A Tesoro Público ten como obxectivos principais a xestión da débeda pública, a regulación do sector financeiro e as relacións financeiras internacionais. Estas funcións inclúen:

  • A nivel internacional, a representación de España no Comité Económico e Financeiro da Unión Europea e a participación en ECOFIN e Eurogrupo, a representación permanente no FMI, o Banco Mundial, o Banco Europeo de Investimentos, o Mecanismo Europeo de Estabilidade, o Consello de Estabilidade financeira e circuíto de economía e finanzas do G20, entre outros. Respecto ao financiamento internacional, participación en fondos de varios donantes ou programas de conversión de débeda a través do Club de París.
  • No ámbito nacional, as competencias inclúen financiamento estatal e regulación financeira. Por unha banda, a emisión e xestión da débeda pública, a xestión do tesouro, as garantías do Estado e da caixa xeral de depósitos e o control da circulación de capitais. Por outra banda, as competencias en regulación financeira abarcan a elaboración normativa da lexislación das entidades bancarias e do mercado de accións, así como a relación institucional co Banco de España, CNMV, FROB, FGD e Sareb.

O órgano principal é a Secretaría Xeral de Facenda e Financiamento Internacional, que está adscrita á Secretaría de Estado de Economía e Apoio ás Empresas do Ministerio de Economía e Empresa. A Dirección Xeral de Facenda e Política depende da Secretaría Xeral e un total de dez subdireccións xerais completan o organigrama.

Na actualidade, Carlos Cuerpo ocupa o cargo de secretario xeral de Tesoro e Financiamento Internacional, e Álvaro López Barceló como director xeral de Tesoro e Política Financeira.