Preguntas Frecuentes

1. ¿Que tipo de garantías se admiten na Caja General de Depósitos?

Independentemente do que se estableza na normativa concreta que esixa a constitución dunha garantía particular, a Caja admite garantías constituídas:

 • en efectivo
 • mediante aval (de entidades de crédito, establecementos de crédito financeiro ou sociedades de garantía recíproca)
 • mediante seguro de caución (de compañías aseguradoras autorizadas para operar no ramo de caución)
 • mediante débeda do Estado

.

2. ¿Cales son as garantías que se deben constituír en Caja General de Depósitos?

Las garantías que pueden constituirse en la Caja son todas aquéllas cuya normativa indique que deben quedar a disposición de los órganos de la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal.

Sólo podrán constituirse en la Caja garantías a disposición de las Administraciones Autonómica y Local cuando exista un convenio que lo posibilite. Actualmente no existe ningún convenio en vigor.

Se podrán constituir garantías a disposición de las instituciones y órganos de la Unión Europea en aquellos supuestos que establezcan las normas dictadas por aquellas o las normas que las desarrollen en el ordenamiento jurídico interno.

3. ¿Onde se presentan as garantías esixidas pola normativa de contratos das Administracións Públicas?

Todas as garantías definitivas e as garantías provisionais constituídas en efectivo presentaranse na Caja General de Depósitos.

.

4. ¿Hai algún modelo de aval e seguro de caución aos que necesariamente se haxa que axustar??

Si: 

Modelo de aval

Modelo de seguro de caución

Poderá descargar os modelos na seguinte ligazón

5.¿Canto tempo deben permanecer as garantías na Caja General de Depósitos?

 A Caja custodiará as garantías ata que a Administración que solicitou o depósito ou a garantía expida a correspondente orde de cancelación.

 Las garantías podrán ser objeto de prescripción por abandono en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

6.¿Como se recuperan as garantías canceladas?

A devolución dunha garantía prodúcese cando xa non é necesario responder ao cumprimento da obriga pola que se estableceu. A Administración que solicitou o ingreso ou garantía emitirá unha orde de cancelación que será enviada ao Fondo. A partir dese momento, o Fondo iniciará os trámites para devolver a garantía ao interesado.

A devolución das garantías en efectivo realízase mediante transferencia bancaria a conta designada polo aval.

Para garantías e seguros, lémbrase que non é necesario eliminar o devandito documento do caixeiro xa que a proba de cancelación da garantía ten todo o poder de liberación.

Para retirar un certificado de inmobilización da débeda, ou se por algunha circunstancia necesitas retirar o documento orixinal da garantía ou seguro, a persoa que vai retirar o documento deberá aparecer no caixeiro: na sede ou na sucursal onde Estableceuse a garantía en cuestión.

Esta persoa deberá presentar o poder ou unha autorización por escrito, coa firma e selo da empresa, que lle permita retirar a garantía, indicando o seu nome, NIF e a empresa que representa (se procede).

Retíranse as garantías, os seguros de seguridade e os certificados de inmobilización de débeda na oficina do Fondo onde foron depositados.

7.¿Poden as garantías ser obxecto de embargo xudicial ou administrativo?

Poden ser obxecto de embargo xudicial ou administrativo os depósitos de libre disposición ou as garantías en efectivo.

8.¿Poden incautarse as garantías constituídas na Caja?

Si, segundo o procedemento establecido no Regulamento da Caja General de Depósitos

9. ¿Como me rexistro para acceder ao servizo SECAD?

O acceso ao servizo SECAD non require un rexistro previo, salvo no caso dunha autoridade pública, nese caso deberá seguir as instrucións indicadas na cancelación e devolución de depósitos e garantías.

Se accedes en nome dun banco ou compañía de seguros, os únicos requisitos son:

 • Dispoñer dun certificado electrónico válido, xa sexa unha persoa física ou un representante da persoa xurídica
 • Ter poderes suficientes ante a Caja General de Depósitos en Madrid *.
* Ao longo deste ano está previsto unificar nunha base de datos os poderes baseados en todas as Delegaciones de Economía y Hacienda nas respectivas provincias, para que calquera axente cuxas competencias sexan suficientes nunha Delegación de Economía y Hacienda para poder enviar garantías á Caja General de Depósitos poderá acceder á aplicación SECAD)

10. Son axente dun banco ou compañía de seguros con poderes suficientemente ante a Caixa doutra provincia ¿Como podo acceder a SECAD para constituír unha garantía?

Para poder acceder a SECAD y constituir una garantía es necesario disponer de certificado electrónico y bastantear sus poderes ante la Caja General de Depósitos en Madrid o en cualquiera de sus sucursales.

Si tiene problemas con el acceso, consulte con la sucursal donde realizó el bastanteo para que le confirmen que consta dado de alta en SECAD como apoderado de su entidad, y en caso contrario le informarán de los pasos a seguir.

Una vez ha confirmado que consta dado de alta en SECAD, si persisten los problemas en el acceso a la aplicación, remita una incidencia a SECAD@economia.gob.es

11. Como axente dun banco ou compañía de seguros, ¿que tipos de certificado electrónico podo usar para acceder ao servizo SECAD?

Para acceder e realizar trámites telemáticos a través do servizo SECAD, ten que ter un dos seguintes certificados:

 • Certificado electrónico de persoa física
 • Certificado de representante electrónico

Infórmase que a Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) permite obter certificados electrónicos gratuítos de persoa física válidos para actuar ante as Administracións Públicas.

12. O banco ou compañía de seguros ten garantías establecidas con outro NIF. ¿Como podo comprobar o estado destas garantías?

Se un banco ou compañía de seguros, por fusión empresarial ou calquera outra circunstancia, debe poder consultar as garantías constituídas con outro NIF diferente do actual, deberá enviar un escrito motivando o seu dereito a constitucion-otrasgarantias@economia.gob.es e capacidade para consultar as garantías correspondentes a dito NIF e achegar calquera documentación que permita á Caja General de Depósitos verificar a lexitimidade da dita solicitude e proceder a habilitar a consulta.

13. Son unha empresa ou persoa física que constituíu un depósito ou garantía. ¿Como podo comprobar o estado do devandito depósito ou garantía?

A aplicación SECAD permite á persoa física ou empresa que constituíu unha garantía (garantía, seguro ou garantía en efectivo) ou depósito, comprobar o estado da mesma así como descargar os documentos xustificativos asociados para a constitución da devandita garantía ou depósito. Tamén poden descargar os documentos xustificativos asociados á cancelación de garantías e depósitos.

Para acceder a esta consulta é necesario empregar un certificado electrónico válido do seguinte tipo:

 • Persoa física: certificado electrónico de persoa física
 • Empresa: certificado electrónico do representante da persoa xurídica

A solicitude SECAD basearase no certificado electrónico usado para identificar a persoa que accede e permitir o acceso á consulta desas garantías e depósitos nos que figura como unha das partes implicadas.

Infórmase que a Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) permite obter certificados electrónicos gratuítos de persoa física válidos para actuar ante as Administracións Públicas.

14. ¿Se teño un problema con SECAD, onde vou?

Puxéronse a disposición do usuario dúas canles de consulta, unha relacionada con dúbidas ou problemas relacionados co procedemento de constitución / cancelación de garantías (por exemplo, dúbidas sobre o estado da garantía ou sobre a regra que permite a constitución de o mesmo, etc.) e outro estrictamente relacionado con dúbidas ou problemas técnicos da aplicación SECAD (ex .: non se pode acceder á aplicación, problemas coa sinatura electrónica, etc.)

Para resolver a súa consulta ou incidente coa maior axilidade e inmediatez, é importante que use a canle axeitada:

 • Consultas e incidentes co procedemento de constitución / cancelación:

conscgp@economia.gob.es

 • Consultas e incidencias técnicas:

secad@economia.gob.es

No correo electrónico, describe con máis detalle o problema xurdido e adxunta capturas de pantalla do incidente para facilitar a rápida resolución do mesmo.

15. ¿Cómo justifico ante una autoridad pública la constitución de una garantía o ante mi banco o aseguradora la cancelación de una garantía?

El sistema SECAD permite la consulta telemática, tanto a las autoridades públicas como a bancos y entidades aseguradoras, del estado de las garantías constituidas ante la Caja General de Depósitos. Al tener todas estas entidades la posibilidad de comprobar directamente la situación de garantía constituida y en vigor, o de garantía cancelada, ya no sería necesario presentar ningún certificado o documento justificativo (ya sea en formato electrónico o en papel).

No obstante, para cubrir cualquier eventualidad, SECAD genera tanto un justificante de constitución de garantía (en el momento de la constitución), como un justificante de cancelación de la misma (cuando se haya cancelado parcial o totalmente) en formato pdf y que constará de firma electrónica mediante CSV (Código Seguro de Verificación) que es posible descargar a través de SECAD. Dicho justificante tendrá la consideración de copia auténtica y tendrá plena validez frente a cualquier administración pública a la que sea presentado.

16. SECAD está inoperativo y no es posible su uso para constituir una garantía. ¿Qué puedo hacer?

SECAD es una aplicación con funcionamiento 24x7, por lo que cualquier incidencia que afecte a su funcionamiento se resolverá en un corto espacio de tiempo, no obstante, cuando la entidad bancaria o aseguradora se encuentre en una situación de urgencia a la hora de constituir una garantía, podrá remitir una incidencia a secad@economia.gob.es o a conscgp@economia.gob.es o llamar al número 91 209 97 97.

17. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para acreditar apoderados ante la Caja General de Depósitos?

La entidad que solicite la acreditación de apoderados ante la Caja General de Depósitos de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, ha de contar con autorización del Banco de España (en el caso de las entidades de crédito y sociedades de garantía recíproca) para operar en España, o de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (en el caso de las entidades aseguradoras) para operar en España en el ramo de caución.

 1. Para solicitar su acreditación como garante ante la Caja General de Depósitos, la entidad deberá remitir en formato electrónico a la dirección de email abogacia.tesoro@economia.gob.es la escritura de constitución de la entidad o de la sucursal en España y copia del NIF, y seguidamente podrá acreditar a los apoderados que la representarán ante la Caja, tal como se indica en el apartado 2 siguiente.

  Si la entidad ya existe en nuestra base de datos, tan solo necesita acreditar a los apoderados, sin necesidad de aportar la documentación a que se refiere este apartado. También podrá comunicar las bajas de los mismos, cuando se produzcan, bien por jubilación o por cualquier circunstancia que determine la terminación de la relación de apoderamiento

 1. Para acreditarse como apoderado de una entidad garante ante la Caja General de Depósitos, deberá remitirse en formato electrónico a la dirección de email abogacia.tesoro@economia.gob.es  la escritura de apoderamiento y la copia del DNI del apoderado. La escritura deberá contener las cláusulas de apoderamiento ante la Caja General de Depósitos, conforme los modelos disponibles en la pestaña IMPRESOS https://www.tesoro.es/gl/caja-general-de-depositos/impresos. El trámite de alta no requiere el pago de tasa alguna y se resuelve en un plazo aproximado de 24/48 horas.

Para cualquier duda, nuestro contacto es: abogacia.tesoro@economia.gob.es, o bien los teléfonos 91 209 95 48 y 49.

18. Medidas especiales en relación con el COVID-19*, con el fin de evitar en la medida de lo posible la asistencia de público a la Caja General de Depósitos

 • Para constituir una garantía o depósito en efectivo habrá que hacer una solicitud al siguiente correo electrónico: constitucion-efectivo@economia.gob.es
 • Para solicitar la cancelación de una garantía o depósito se utilizará el sistema SECAD, y, muy excepcionalmente, Géiser.
 • La constitución de garantías mediante avales y seguros de caución se debe realizar mediante el sistema SECAD. Si no dispone de certificado para constituir la garantía, se recuerda que se puede constituir la garantía en efectivo, lo cual no requiere certificado.
 • Para solicitar la devolución de avales, seguros de caución o deuda del Estado se contactará con la autoridad que dictó la orden de cancelación o remitir una solicitud al siguiente correo electrónico: devolucionotrasgarantias@economia.gob.es

En caso de duda, manden un correo electrónico a la siguiente dirección: conscgp@economia.gob.es o llamen al número 91 209 97 97

*Estas medidas se toman en aplicación de los dispuesto en la Resolución de 12 de marzo de 2020 de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre las medidas organizativas a adoptar en los centros de trabajo del departamento en relación con el Covid-19.

19. ¿Puedo realizar las gestiones ante la Caja General de Depósitos de Madrid de manera presencial o tengo que hacerlo por medios electrónicos? ¿Cómo obtener cita previa?

Las actuaciones que deban realizarse ante la Caja General de Depósitos en Madrid se desarrollarán por procedimientos electrónicos. Las personas jurídicas tienen la obligación de relacionarse con las Administraciones Púbicas por medios electrónicos. Únicamente las personas físicas podrán realizar sus actuaciones con cita previa en las dependencias de la Caja.

Para obtener cita previa pinche aquí.