Funcións da Caixa Xeral de Depósitos

A Caja encárgase da custodia e xestión dos garantías e depósitos constituídos a disposición da Administración. Esta xestión inclúe a constitución, cancelación, devolución e, no seu caso, incautación dos mesmos. Enténdese por Administración, en sentido amplo:

  • A Administración General del Estado e as súas entidades públicas dependentes ou vinculadas, así como os demais órganos ou entidades do Sector Público Estatal.

As institucións da Unión Europea, cando así o establezan as normas comunitarias ou as normas do ordenamento xurídico estatal que as desenvolvan.